TACROLİMUS (FK506)
Normal Değer:
Terapötik konsantrasyon 5-20 ng/ml 
Toksik konsantrasyon >40 ng/ml 
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır. 
TAM İDRAR TAHLİLİ (TİT) 
Kullanımı: İdrarda patolojik bulgulara neden olan hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.

TAM KAN SAYIMI (Complete blood count, CBC, Hemogram) 
Kullanımı: Hematolojik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, ameliyat öncesi vb. durumlarda kullanılır. Hastanın genel sağlık durumu hakkında bilgi verir.

TANATOFORİK DİSPLAZİ (TD) MUTASYON ANALİZİ 
Kullanımı: Doğumu takip eden ilk saatler içinde ölümle sonuçlanan kalıtsal bir hastalıktır. Hastalık, akondroplazinin allelki formu gibidir. Dominant mutasyonlar daha sık görülmekle birlikte, resesif kalıtım da göz ardı edilemez. Yonca yaprağına benzer kafatasının olması (tip II) ve olmamasına (tip I) bağlı olarak klasifiye edilmiştir.

TAP

TBC BASİLİ ARANMASI 

TBC DNA

TBC PCR

TBG

TCA

TCE

TEGRETOL

TEK MUTASYON ANALİZİ 
Normal Değer:
N/N Homozigot normal 
Mt/N Heterozigot 
Mt/Mt Homozigot mutant 
Kullanımı: İndeks vakanın hastalık fenotipini göstermesine neden olan mutasyonun ailede bulunduğu durumlarda, diğer aile bireylerinde aynı mutasyonun varlığına bakılarak taşıyıcılık tanısı konabilir.

TEKSİFLE ARB ARANMASI (Tbc basil aranması, Aside dirençli basil aranması) 
Normal Değer: 
Negatif
(+1) Pozitif: Her 100 mikroskobi alanında 1-9 basil
(+2) Pozitif: Her 10 mikroskobi alanında 1-9 basil
(+3) Pozitif: Her mikroskobi alanında 1-9 basil 
(+4) Pozitif: Her mikroskobi alanında >9 basil 
Kullanımı: Tüberküloz basilinin mikroskobik olarak saptanmasında kullanılır. Basilin saptanabilmesi için numunede 5,000-10,000 basil/ml konsantrasyonda olması gerekmektedir.

TEOFİLİN 
Normal Değer:
Terapötik konsantrasyon 5-20 mg/ml 
Toksik konsantrasyon >20 mg/ml 
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

TER TESTİ

TESTESTERON (Serbest) 
Normal Değer:
Erkek 0-5 yaş 0,15-0,60 pg/ml 
6-12 yaş 0,60-5,70 pg/ml 
>12 yaş 12,00-30,00 pg/ml 
Kadın 0-3 ay 0,10-0,60 pg/ml 
4 ay-12 yaş 0,15-0,60 pg/ml 
>12 yaş 1,10-3,10 pg/ml 
Kullanımı: Serbest testesteron düzeyi, testesteron taşıyıcı protein olan SHBG konsantrasyonlarındaki değişimlerden etkilenmez. Bu nedenle SHBG düzeyinin yüksek (hipertiroidizm, gebelik, OKS kullanımı vb) ve düşük (hipotiroidizm, androjen eksikliği, obesite vb.) olduğu durumlarda serbest testesteron ölçümü total testesterondan daha anlamlıdır. Hirşutizm, adrenal virilizan tümörler, PKOS ve androjen rezistansı durumlarında serbest testesteron düzeyi artarken, hipogonadizm ve P-450 enzim eksikliklerinde ise serbest testesteron düzeyi düşer.

TESTESTERON (Total) 
Normal Değer:
Erkek 0-12 yaş 0,10-0,20 ng/ml 
3-15 yaş 1,00-6,00 ng/ml 
16-20 yaş 3,00-6,00 ng/ml 
>20 yaş 3,00-10,00 ng/ml 
Kadın 0-12 yaş 0,10-0,20 ng/ml 
13-15 yaş 0,10-0,40 ng/ml 
>15 yaş 0,10-0,90 ng/ml 
Kullanımı: Adrenal hiperplazi, adrenokortikal tümörler, testiküler feminizasyon, idiopatik hirşutizm ve virilizan over tümörlerinde total testesteron düzeyi artarken, Down sendromu, üremi, myotonik distrofi, karaciğer yetmezliği, kriptorşitizm, primer ve sekonder hipogonadizm ve puberte gecikmesinde ise total testesteron edüzeyi düşer.

TESTESTERON-ESTRADİOL-BİNDİNG GLOBULİN 
TF
TG
TG
TIBC

TİMOTAKSİN

TİROGLOBULİN (Tg)
Normal Değer: 0-60 ng/ml
Kullanımı: Tiroid kanserli hastaların takibinde kullanılır. Folliküler ve papiller tiroid karsinomları, hipertiroidizm ve subakut tiroiditte tiroglobulin düzeyi artar. Bu hastalarda tedavi ile tiroglobulin düzeyi düşerken, metastaz oluşması ile yine artar.

TİROGLOBULİN ANTİKORLARI

TİROİD MİKROZOMAL ANTİKOR (Anti-mikrozomal antikor, Anti-M) 
Normal Değer: 0-50 IU/ml
Kullanımı: Tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hashimoto tiroiditi, tiroid karsinomları, hipotiroidizm, pernisyöz anemi ve Graves hastalığında tiroid mikrozomal antikor düzeyi yükselir. Özellikle Hashimoto tiroiditinin tanısında kullanılır. Sensitivitesi, TPO antikorlarından daha düşüktür. Ayrıca normal popülasyonun %5-10’unda da düşük düzeyde yükseklik görülebilir.

TİROİD PEROKSİDAZ ANTİKORLARI (TPO antikorları) 
Normal Değer: 0-2,00 IU/ml
Kullanımı: Otoimmün tiroid hastalıklarının (Hashimato troiditi, idiopatik miksödem, Graves hastalığı vb) tanısında kullanılır. Otoimmün tiroid hastalığı olan kişilerde TPO konsantrasyonu hastalığın şiddeti ile korelasyon gösterir. Ayrıca diğer bazı otoimmün hastalıklarda da (Addison hastalığı, pernisyöz anemi, tip I diabetes mellitus vb) pozitif sonuçlar elde edilebilir.


TİROİD-STİMULATİNG HORMON (TSH, s-TSH, Tirotropin) 
Normal Değer:
0-7 gün 0,50-20,00 mU/ml 
7 gün-1 yaş 0,50-10,00 mU/ml 
2-12 yaş 0,50-6,50 mU/ml 
13-15 yaş 0,50-5,50 mU/ml 
>15 yaş 0,30-4,00 mU/ml 
Kullanımı : Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve tedavi takibinde kullanılır. Hipotiroidizm, Hashimoto tiroiditi, ektopik TSH salgılanan durumlar, subakut tiroidit ve tiroid hormon rezistansında serum TSH düzeyi artarken, hipotalamik ve hipofizer hipotiroidizm ile hipertiroidizmde ise TSH düzeyi azalır.

TİROİD-STİMULATİNG İMMÜNOGLOBULİN

TİROKALSİTONİN

TİROKSİN-BAĞLAYICI GLOBULİN (TBG)
Normal Değer:
Prematüre 36-96 ug/ml 
0-1 ay 36-66 ug/ml 
2-12 ay 31-56 ug/ml 
1-5 yaş 29-54 ug/ml 
6-12 yaş 25-50 ug/ml 
13-15 yaş 21-46 ug/ml 
>15 yaş 15-34 ug/ml 
Gebelik 21-70 ug/ml 
Kullanımı: T3 ve T4 hormonlarının plazmada bağlandığı taşıyıcı proteindir. Genellikle TSH düzeyi ile uyumsuz olan TT3 ve TT4 düzeylerinin TT4 ve FT4 düzeyleri arasında uyumsuzluk olan durumların, aşırı artmış veya azalmış TT4 düzeylerinin ve konjenital TBG eksikliklerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Enfeksiyöz hepatitler, akut intermittant porfiria, gebelik ve hipotiroidide TBG düzeyi artarken, kronik hastalıklar, cerrahi stres ve nefrotik sendromda TBG düzeyi düşer.

TOKSOPLAZMA ANTİKORLARI IgM, IgG ve TOTAL ANTİKOR 
Kullanımı: Toksoplazma enfeksiyonunun teşhisi ve hangi dönemde olduğunun belirlenmesinde kullanılır. Özellikle konjenital enfeksiyon riskinin araştrılmasında değerlidir. Hamilelik sırasında veya hemen öncesinde geçirilen toksoplazma enfeksiyonları fetüste konjenital anomalilere neden olabilir. Enfeksiyondan sonra IgM bir yıl veya daha uzun süre pozitif kalabilir.

TOKSOPLAZMA IgG AVİDİTE TESTİ 
Kullanımı: Gebelikte geçirilen primer enfeksiyon konjenital toksoplazmozise neden olabilir. Avidite testi enfeksiyonunun başlangıcının 4 aydan daha eski olduğunu ayırdedebildiğinden enfeksiyonun başlangıç tarihi hakkında bilgi verir.

TOKSOPLAZMA PCR 
Normal Değer: Negatif 
Kullanımı: Toxoplasma gondii’ye ait B1 geninin PCR ile tespit edilmesi prenatal toksoplazma enfeksiyonunun tanısına yardımcı olur. İmmün yetmezliği olan hastalarda da bu yöntem kullanılabilir.

TOTAL ASİT FOSFATAZ (TAF, TAP)
Normal Değer:
Erkek Kadın 
0-1 yaş 1,50-13,00 U/L 1,00-11,00 U/L 
2-5 yaş 0,75-10,00 U/L 0,75-8,50 U/L 
>5 yaş 0,50-6,50 U/L 0,50-5,50 U/L 
Kullanımı: Prostat hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Prostat dışındaki bazı dokularda da (karaciğer dalak, eritrositler, trombositler ve kemik iliği) asit fosfataz bulunduğu ve bu dokulardaki bazı hastalıkların TAP düzeyinde artışa neden olabileceği dikkate alınmalıdır.

TOTAL EOZİNOFİL SAYISI (Eozinofil sayısı) 
Normal Değer: 40-400 eozinofil/mm3
Kullanımı: Allerjik hastalıklar, parazitik enfeksiyonlar, kollajen vasküler doku hastalıkları, bazı hematopoetik sistem hastalıkları (pernisyöz anemi, KLL, polistemi vb), postsplenektomi, Addison hastalığı, hipopitüiterizm, eozinofilik gastroenterit ve ülseratif kolitte kandaki total eozinofil sayısı artar.

TOTAL PROTEİN (TP)
Normal Değer:
Prematüre 3,60-6,00 g/dl 
0-7 gün 4,60-7,00 g/dl 
7 gün-3 ay 4,40-7,60 g/dl 
4-6 ay 4,40-7,00 g/dl 
7-12 ay 5,10-7,30 g/dl 
1-3 yaş 5,10-7,50 g/dl 
4-15 yaş 6,00-8,00 g/dl 
16-60 yaş 6,20-8,30 g/dl 
>60 yaş 6,00-8,10 g/dl 
Kullanımı: Nutrisyonel durumun değerlendirilmesi ile böbrek ve karaciğer hastalıklarının takibinde kullanılır. Hiperimmünoglobulinemi, poliklonal veya monoklonal gammopatiler ve aşırı dehidratasyonda serum protein düzeyi artarken, protein kaybettiren gastroenteropatiler, yanıklar, nefrotik sendrom, kronik karacier hastalıkları, malabsorbsiyon, malnutrisyon ve agamaglobulinemilerde ise protein düzeyi düşer.

TOTAL PROTEİN (BOS)
Normal Değer:
Prematüre 15-130 mg/dl 
0-7 gün 20-120 mg/dl 
7 gün-1 ay 20-80 mg/dl 
>1 ay 15-45 mg/dl 
Kullanımı: Merkezi sinir sistemi hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Menenjit ve ensefalomyelit gibi kan-beyin bariyerinin bozulduğu durumlarda BOS total protein düzeyi yükselir.

TOTAL PROTEİN (İdrar)
Normal Değer: <0,14 g/L
Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır. Glomerüler ve tübüler zedelenmeler ile aşırı üretime bağlı olarak (ör.gammopatiler) proteinüri oluşabilir. Nefrotik sendrom, diabetik nefropati, multiple myeloma, monoklonal gammopatiler, renal tübüler fonksiyon bozuklukları ve üriner sistem enfeksiyon ve maligniteleri idrarla atılan total protein miktarında artışa neden olur. Ayrıca egzersiz, ateş ve gebelik geçici menstrüasyon bağlı kanama, prostatik sıvılar, semen ve alkali idrar yanlış sonuçlara neden olabilir.

TOTAL T3 (Total triiodothyronine, TT3)
Normal Değer:
0-1 yaş 0,79-2,60 ng/ml 
2-12 yaş 0,79-2,80 ng/ml 
13-15 yaş 0,70-2,40 ng/ml 
>15 yaş 0,60-1,95 ng/ml 
Kullanımı: Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidide artarken, hipotiroidide azalır. Kronik hastalığı olan veya uzun süre hastanede yatmış olan kişiler ötiroid olsalar bile TT3 düzeyi düşük bulunabilir. Ayrıca TBG’nin artışına neden olan durumlarda (oral kontraseptif kullanımı, gebelik vb) serum TT3 düzeyi yükselebilirken, TBG’nin azaldığı durumlarda (genetik TBG düşüklüğü, nefrotik sendrom vb) TT3 düzeyi düşebilir. T3 otoantikorlarının bulunduğu durumlarda ise TT3 yüksek, TT4 normal çıkabilir.

TOTAL T4 (Total tiroksin, TT4)
Normal Değer:
Prematüre 7,40-13,00 ug/dl 
0,7 gün 11,80-22,60 ug/dl 
7 gün-1 yaş 7,80-17,85 ug/dl 
2-12 yaş 7,00-15,50 ug/dl 
13-15 yaş 5,85-14,00 ug/dl 
>15 yaş 5,00-11,50 ug/dl 
Kullanımı: Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidide artarken, hipotiroidide azalır. Tiroksin replasman tedavisi alan kişilerde TT4 yüksek bulunabilir. Ayrıca TBG’nin artışına neden olan durumlarda (oral kontraseptif kullanımı, gebelik vb) serum TT4 düzeyi yükselebilirken, TBG’nin azaldığı durumlarda (genetik TBG düşüklüğü, nefrotik sendrom vb) TT4 düzeyi düşebilir. T4 otoantikorlarının bulunduğu durumlarda ise TT4 yüksek, TT3 normal çıkabilir.

TPIHA (TPHA, Treponema pallidum hemaglütinasyon testi) 
Kullanımı: Sifilisin serolojik teşhisinde doğrulama testi olarak kullanılır. Tedavi takibinde değeri yoktur.

TPO ANTİKORLARI

TRANSFERRİN (Siderofilin, Tf)
Normal Değer:
<6 ay 130-275 mg/dl 
>6 ay 200-360 mg/dl 
Kullanımı: Plazmada demir transportunu sağlayan major proteindir. Demik eksikliği anemisi, gebelik, östrojen kullanımı ve her türlü iltihabi durumda serum transferin düzeyi artarken, kalıtsal atransferrinemi, kronik iltihabi hastalıklar, maligniteler, hepatoselüler hastalıklar, malnutrisyon ve nefrotik sendromda ise transferrin düzeyi düşer.

TRANSTHRETİN

TREPONEMA PALLİDUM HEMAGLÜTİNASYON TESTİ

TRİAÇİLGLİSEROL AÇİLHİDROLAZ

TRİCHOMONAS KÜLTÜRÜ 
Kullanımı: Trichomonas vaginalisin üretilerek belirlenmesinde kullanılır. Belirlenme olasılığı, doğrudan mikroskobik incelemeye göre daha yüksektir.

TRİKLOROASETİK ASİT (TCA)
Normal Değer: <50 mmol/L 
Kullanımı: Trikloroetilen ile çalışan kişilerin bu maddelerden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.

TRİKLOROETANOL (TCE)
Normal Değer: <50 mmol/L 
Kullanımı: Trikloroetilen ile çalışan kişilerin bu maddelerden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.

TRİGLİSERİT (TG) 
Normal Değer:
Erkek Kadın 
0-5 yaş 30-100 mg/dl 35-110 mg/dl 
6-15 yaş 30-125 mg/dl 35-130 mg/dl 
16-50 yaş 50-150 mg/dl 50-150 mg/dl 
>50 yaş 55-150 mg/dl 55-150 mg/dl 
Kullanımı: Hiperlipideminin değerlendirilmesinde kullanılır.

TRİPLE TEST

TROMBİN ZAMANI (Trombin pıhtılaşma zamanı) 
Normal Değer: 10-20 saniye
Kullanımı: Hipofibrinojenemi ve heparin benzeri antikoagülanların varlığının belirlenmesi ile streptokinaz tedavisinin takibinde kullanılır.

TROMBOSİT (Platelet sayısı) 
Normal Değer:
0-3 yaş 130-400 K/mm3 
4-5 yaş 180-510 K/mm3 
6-12 yaş 160-510 K/mm3 
13-15 yaş 170-405 K/mm3 
>15 yaş 130-400 K/mm3 
Kullanımı: Koagülasyon sistemi ve hemostaz bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Maligniteler, myeloproliferatif hastalıklar, splenektomi sonrası, romatoid artrit, demir eksikliği anemisi ve akut enfeksiyonlarda trombosit sayısı artarken, ITP, lösemiler, aplastik ve pernisyöz anemi, hipersplenizm, trombotik trombositopenik purpura, masif kan transfüzyonları, bazı enfeksiyonlar ve kemik iliğinin baskılanması ile trombositr sayısı düşer.

TROMBOSİT ANTİKORU

TROPONİN I (TnI, TropI) 
Normal Değer: 0-2,00 ng/ml
Kullanımı: AMI tanısında kullanılır. AMI’dan 2-6 saat sonra kardiyak troponin I yükselir ve 15-24 saat sonra pik yapar. Diğer kardiyak markerlerin (CK-MB, myoglobin vb) aksine günlerce (~7 gün) yüksek kalır. Konjestif kalp yetmezliği kardiyak travma, unstabil anjina ve kardiyak cerrahi sonrasında da troponin I yükselebilir. AMI tanısı için tek bir ölçüm yeterli olmaz, seri ölçümler yapılmalıdır.

TROPONİN T 
Normal Değer: 0-0,04 ng/ml
Kullanımı: AMI tanısında kullanılır. Sensitivitesi troponin I’ya göre daha yüksektir. AMI’dan 2-6 saat sonra yükselir ve 24 saat civarında pik yapar. Yükselme 6 gün serebilir. Daha sonra yaklaşık 20 gün boyunca yüksek kalır. AMI, unstabil anjina, PTCA ve myokardit troponin T düzeyinde yükselmeye neden olabilir.

TRP

TSH

TSH RESEPTÖR ANTİKORU (Tiroid-Stimulating immünoglobulin, TSI) 
Normal Değer: 0-10 U/L 
Kullanımı: Hipertiroidi nedeninin tespitinde kullanılır. Özellikle Graves hastalığı ile hipertiroidinin ayırıcı tanısı ve antitiroid ilaç tedavisine cevabın değerlendirilmesinde değerlidir.

TUZ (İdrar) 
Normal Değer: 6,00-12,00 g/gün
Kullanımı: Vücut elektrolit dengesi ve tuz diyetinin takibinde kullanılır.

TÜBERKÜLOZ KÜLTÜRÜ

TÜBERKÜLOZ MAJÖR İLAÇ DİRENÇ TESTİ 
Kullanımı: İzole edilen M.tüberculosis bakterisinin streptomisin, rifampisin, pirazinamid, izoniazid ve etambutole karşı duyarlılığın gösterilmesinde kullanılır.

TÜBERKÜLOZ MİNÖR İLAÇ DİRENÇ TESTİ 
Kullanımı: İzole edilen M.tuberculosis bakterisinin kapreomisin, ethionamid, ofloksasin, klofazimin, kanamisin, rifabutin ve PAS’a karşı duyarlılığın gösterilmesinde kullanılır.

TÜBERKÜLOZ MOLEKÜLER TANI (Tbc DNA; Tbc PCR; Gen-probe MTD) 
Normal Değer: Negatif <30,000 RLU
Kullanımı: Örnekte doğrudan M.tuberculosis varlığının gösterilmesinde kullanılır. Bu yöntemle, örnekte 1 basil/ml yoğunluğunda bile tanı konulabilmektedir. En önemli avantajı hızlı tanı olanağı sağlamasıdır.

TÜBÜLER FOSFAT REABSORBSİYONU (TRP) 
Normal Değer: %78-91
Kullanımı: Paratiroid bez fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipoparatiroidizm ve pseudohipoparatiroidizmde TRP artarken, hiperparatiroidizmde TRP düşer. Hiperparatiroidizmi olan hastaların %25’inde yanlış negatif sonuç elde edilebilir. 
TRP %=100 x (1-idrar fosfor x serum kreatinin / idrar kreatinin x serum fosfor)

TÜMÖR ASSOCİATED GLİKOPROTEİN 72

Kaynak: laboratuvar.com  • 6 MAYIS 1998 yılında  Cebeci de çalışma hayatına başlamış,  2006 yılında Kavaklıdere şubesini açarak  bugüne dek hızlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik tahlil hizmetleri sunma amacını sürdürmüştür. Temel prensibimiz kaliteden ve etik değerlerden ödün vermeden en iyi laboratuvar hizmetlerini vermektir

    Laboratuarımızda kaliteli hizmet; hastaya, yapılan işe ve alınan örneğe saygı ile başlar, sürekli eğitimle, kalite kontrol çalışmalarıyla devam eder, teknolojiyi takip ederek süreklilik kazanır.  
     
    Laboratuvarımız ekonomik fiyatları, tecrübeli uzman laboratuvar personeli, geniş laboratuar tahlil paneli, güleryüzlü hizmeti, zamanında sonuç verebilmesi hasta portföyumuzun artmasında en önemli nedenlerden biridir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres:
Tunalı Hilmi Caddesi Bestekar Sokak No:78/3-4 Kavaklıdere / Çankaya / ANKARA
HARİTA
2014 Bulgu Laboratuvar Tüm Hakları Saklıdır.
TEKNODEVA