SAFRA ASİTLERİ 
Normal Değer:
Açlık 0-10 mmol/L 
Tokluk 0-15 mmol/L 
Kullanımı: Açlık safra asiti düzeyinin yüksek olması hepatik klirensin bozulmasına bağlıdır ve karaciğer hastalıkları için sensitif bir göstergedir. Normalm bireylerde yemek sonrasında safra asitleri sadece hafif düzeyde yükselirken, siroz, hepatit, kolestaz, portal ven trombozu, Budd-Chiari sendromu, kolanjit, Wilson hastalığı ve hemakromatozisde ise çok yükselir. İntestinal malabsorbsiyon veya metabolik karaciğer hastalığı (Gilbert, Crigler-Najjar, Dubin-Johnson) olan hastalarda ise safra asiti düzeyinde değişiklik olmaz. 

SALİSİLAT (Asetilsalisilik asit, ASA, Salisilik asit) 
Normal Değer:
Analjezik konsantrasyon 2-10 mg/dl 
Anti inflamatuar konsantrasyon 15-30 mg/dl 
Toksik konsantrasyon >30 mg/dl 
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

SALMONELLA KÜLTÜRÜ (Selektif Salmonella kültürü) 
Kullanımı: Salmonella bakterisinin izolasyonu

SCL-70 ANTİKORLARI 
Kullanımı: Skleroderma tanısında kullanılan ENA grubu antikorlardan biridir ve topoizomeraz I’e karşı oluşur. SCL-70 antikoru pozitif olan hastaların ANA boyanma tipleri genellikle beneklidir.

SEDİMENTASYON

SEKS HORMON-BİNDİNG GLOBULİN (SHBG, Testesteron-estradiol-binding globulin, TeBG)
Normal Değer:
1-12 yaş 4,90-9,00 mg/L 
13-15 yaş 1,80-9,00 mg/L 
Erkek Kadın 
16-50 yaş 0,90-6,30 mg/L 1,80-9,00 mg/L 
>50 yaş 0,60-4,70 mg/L 1,20-7,70 mg/L 
Kullanımı: Testesteron ve östrojenler gibi gonadal hormonlar SHBG tarafından bağlanarak dolaşımda taşınır. Hipertiroidizm, anoreksia nervosa, gebelik ve sirozda SHBG düzeyi düşerken, hipotiroidizm, hirşutizm, obesite ve PKOS’da SHBG düzeyi artar.

SELENYUM (Se)
Normal Değer:
Serum 95-165 mg/L 
24 saatlik idrar 0-35 mg/gün 
Kullanımı: Retiküloendotelial neoplazi ve endüstriyel selenyum toksisitelerinde kan Se düzeyi artarken, gastrointestinal sistem kanserleri, malnutrisyon, total parenteral nutrisyon, gebelik, siroz ve hepatitlerde Se düzeyi düşer. Se zehirlenmelerinde nefes ve idrarda sarımsak kokusu, ağızda metalik tat, baş ağrısı, bulantı, kusma, pulmoner ödem ve dolaşım kollapsı görülebilir.

SELOFAN BANT

SEMEN ANALİZİ (Spermogram) 
Kullanımı: Erkek infertilitesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

SEMEN KÜLTÜRÜ (Ejakülat kültürü, sperm kültürü) 
Kullanımı: Semende enfeksiyon etkeni olabilecek aerobik bakterilerin izolasyonu

SEMEN VİTAL İNCELEME (Canlı sperm oranı belirleme)

SEMENDE FRUKTOZ TAYİNİ 
Kullanımı: Vesiculo seminalislerin fonksiyonel ve ejakülatuar ductusların açık olduğunun gösterilmesinde kullanılır.

SERBEST T3 (FT3, Serbest triiyodotironin) 
Normal Değer: 3,00-9,00 pmol/L
Kullanımı: Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidizm ve T3 tirotoksikozunda serum FT3 düzeyi artarken, hipotiroidizmde azalır. Ayrıca kronik hastalığı olan veya uzun süre hastanede yatmış olan kişiler ötiroid olsalar bile FT3 düzeyi düşük bulunabilir. Total T3’ün yaklaşık %0,2-0,5’i FT3’tür.

SERBEST T4 (FT4, Serbest tiroksin) 
Normal Değer:
Prematüre 18,00-40,00 pmol/L 
<7 gün 8,50-40,50 pmol/L 
>7 gün 9,00-25,00 pmol/L 
Kullanımı: Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidizmde serum FT4 düzeyi artarken, hipotiroidizmde azalır. Total T4’ün yaklaşık %0,02-0,04’ü FT4’tür.

SEROTONİN (5-OH triptamin) 
Normal Değer:
Serum 50,00-230,00 ng/ml 
24 saatlik idrar 26,60-182,20 ng/gün 
Kullanımı: Karsinoid tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır.

SERULOPLAZMİN (Bakır oksidaz, Cp) 
Normal Değer:
0-6 ay 5-18 mg/dl 
7-12 ay 33-43 mg/dl 
1-3 yaş 26-55 mg/dl 
4-5 yaş 27-56 mg/dl 
6-12 yaş 20-54 mg/dl 
>12 yaş 20-63 mg/dl 
Kullanımı: Bakır bağlayıcı proteindir. Wilson hastalığının tanısında ve akut faz reaktanı olarak kullanılır. Gebelik, östrojn ve oral kontraseptif kullanımı, inflamasyon, doku nekrozu, osteosarkomlar, bilier siroz ve travmalarda serum seruloplazmin düzeyi artarken, Wilson hastalığı, Menkes kinky hair sendromu ve gastroenteropatilerde azalır.

SİKLİNG TESTİ (Oraklaşma testi) 
Normal Değer: Negatif 
Kullanımı: Orak hücreli anemi tanısında kullanılır. HbS (>%25 olduğu durumlar) ve diğer oraklaşmaya neden olan hemoglobinlerin (ör.HbC-Harlem) varlığında test pozitif olur. Orak hücreli anemi, sickle trait ve HbS’in diğer hastalıklarla kombine olduğu durumlarda (beta talasemi vb) HbS görülür. Sikling testinin pozitif olması durumunda kesin tanı için doğrulayıcı testler (ör.Hb elektroforezi) yapılmalıdır.

SİKLOSPORİN 
Normal Değer:
Terapötik konsantrasyon 150-500 ng/ml 
Toksik konsantrasyon >400 ng/ml 
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

SİSTATİN C 
Normal Değer:
Erkek 0,57-0,96 mg/L 
Kadın 0,50-0,96 mg/L 
Kullanımı: Böbrek yetmezliklerinin teşhis ve takibinde kullanılır. Glomerüler filtrasyon hızının tahminide kreatinin klirens hesabından üstün olduğunu kabul edenler vardır.

SİSTİN 
Normal Değer: >1 yaş <0,42 mmol/gün
Kullanımı: Sistinüri tanısında kullanılır. Sistinürili hastalarda arginin, ornitin ve lizin atılımı da artmıştır. Dibazik aminoasidürilerde ise sistin atılımı normaldir.

SİTRİK ASİT (Sitrat) 
Normal Değer:
21-25 yaş 157-450 mg/gün 
26-30 yaş 193-450 mg/gün 
31-35 yaş 228-450 mg/gün 
36-40 yaş 264-450 mg/gün 
41-45 yaş 299-450 mg/gün 
46-50 yaş 335-450 mg/gün 
51-60 yaş 363-450 mg/gün 
>60 yaş 434-450 mg/gün 
Kullanımı: Kalsiyum içeren böbrek taşları ve renal tübüler asidozun tanı ve takibinde kullanılır. Referans aralığın altındaki değerler potansiyel bir taş oluşum riski taşır. 150 mg/gün’ün altındaki değerlerde ise metabolik asidoz açısından araştırma yapılmalıdır.

SİYANOKOBALAMİN

SM ANTİKORU (Smith antikor) 
Kullanımı : SLE tanısında kullanılır ve SLE için spesifitesi yüksektir. ENA grubu antikorlarından biridir. İlaç kaynaklı SLE, romatoid artrit, skleroderma ve Sjögren sendromu da antikor pozitifliğine neden olabilir.

SMA MUTASYON ANALİZİ

SMİTH ANTİKOR

SODYUM (Na)
Normal Değer:
Prematüre 116-140 mEq/L 
0-7 gün 134-146 mEq/L 
>7 gün 130-150 mEq/L 
Kullanımı: Elektrolit ve su dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

SODYUM (BOS) 
Normal Değer: 142-150 mEq/L
Kullanımı: BOS elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

SODYUM (İdrar) 
Kullanımı: İdrarla sodyum atılımı diyetle alıma ve hidrasyon derecesine bağlıdır. Diyetle sodyum alımının azalması, postmentrüal diürez, adrenal yetmezlik, tübülointersitisiel hastalıklar, renal tübüler asidoz, diüretik tedavisi, Bartter sendromu ve alkalozisde idrarla atılan sodyum miktarı artarken, diyetle sodyum alımının azalması, premenstrüel dönem, adrenokortikal hiperfonksiyon, glomerüler filtrasyon hızının azaldığı durumlar, diare ve aşırı terleme durumlarında ise idrarla atılan sodyum miktarı azalır.

SODYUM (Ter) 
Normal Değer: 10-40 mEq/L
Kullanımı: Kistik fibrozis tanısında kullanılır. Kistik fibrozis, Addison hastalığı, ailesel hipoparatiroidizm terle atılan sodyum miktarı artarken, adrenokortikal hiperfonksiyonda azalır. Ayrıca diyetle alınan tuzun kısıtlanması yanlış düşük sonuçlara, mekonyum ileus, ektodermal displazi, mukopolisakkaridoz, G6PD eksikliği, alkolik pankreatit ve malnutrisyon ise yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir.

SOĞUK AGLÜTİNASYON TESTİ 
Kullanımı: Soğuk aglütininlerin bulunduğu hastalıkların tanısında kullanılır. Bu hastalarda çoğunlukla IgM yapısındaki antikorlar eritrositlere bağlanarak kronik anemi ve lokal staza neden olur. Atipik pnömoniler (mycoplasma pneumonia, influenza A, influenza B, parainfluenza, adenovirüs vb. kaynaklı) ve bazı hemolitik anemilerde aglütinasyon gözlenir. 37°C inkübasyonda aglütinasyonda düzelme olmuyorsa reaksiyon soğuk aglütinasyon değildir. Mycoplasma pneumonia enfeksiyonunda çocuklarda %50, erişkinlerde %70 oranında aglütinasyon gözlenir.

SOMATOMEDİN C (IGF-1, İnsülin-like growth faktör, Growth faktör 1, GF1)
Normal Değer:
0-3 yaş 50-143 ng/ml 
4-5 yaş 51-218 ng/ml 
6-12 yaş 106-250 ng/ml 
13-15 yaş 126-261 ng/ml 
16-20 yaş 150-562 ng/ml 
21-25 yaş 84-376 ng/ml 
26-30 yaş 90-271 ng/ml 
31-35 yaş 90-226 ng/ml 
36-50 yaş 94-210 ng/ml 
>50 yaş 70-197 ng/ml 
Kullanımı: GH sekresyon ve etkisini takip etmekte kullanılır. IGFBP3 ile birlikte kullanıldığında klinik sensitivite ve spesifitesi GH fonksiyon testlerinden daha yüksektir. IGF-1, akromegalide yüksek, GH eksikliği, anoreksia nervosa ve malnutrisyonu olanlarda ise düşüktür. Bir diğer özelliği de nutrisyonel durumun belirlenmesinde prealbumin, RBP veya transferrinden daha sensitif bir indikatör olmasıdır.

SORBİTOL DEHİDROGENAZ (SDH, İditol dehidrogenaz) 
Normal Değer: 0-60 SigmaU/ml
Kullanımı: Normalde serum SDH düzeyi tespit edilemeyecek düzeylerdedir. SDH düzeyinin yükselmesi karaciğerde parankimalm hücre hasarı olduğunu gösterir. Akut enfeksiyöz hepatitler, toksik hepatitler, hipoksik karaciğer hasarı, siroz ve primer veya sekonder karaciğer malignitelerinde serum SDH düzeyi artar.

SPERM ANTİKORLARI

SPERM HAZIRLAMA (Sperm yıkama, Sil select, Swip up) 
Kullanımı: İntra uterin inseminasyon için kaliteli spermlerin ayrılması işlemidir.

SPERM KÜLTÜRÜ

SPERM MAR TESTİ (Sperm otoantikor testi) 
Normal Değer: Negatif 
Kullanımı: Seminal plazmada sperm otoantikorlarının varlığının gösterilmesinde kullanılır.

SPERM MORFOLOJİSİ 
Kullanımı: Strict kruger kriterlerine göre sperm morfolojileri normal olanların yüzde oranlarının belirlenmesinde kullanılır. Spermlerin morfolojik olarak değerlendirilmesi, fertilite parametreleri arasındaki en önemli kriterdir.

SPESİFİK IgE 
Normal Değer: Negatif 
Kullanımı: Astım, allerjik rinit, dermatit, anaflaksi ve ürtiker gibi allerjik hastalıkların teşhisinde kullanılır.

SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ (SMA) MUTASYON ANALİZİ (Werding-Hoffmann Hastalığı (SMA Tip I); SMA intermedia (SMA Tip II), Kugelberg-Welander Sendromu (SMA Tip III) 
Kullanımı: SMA, omurilikteki anterior boynuz hücrelerinin dejenerasyonuna bağlı olarak, simetrik kas güçsüzlüğü ve istemli kasların yıkılması ile ortaya çıkan kalıtsal bir hastalıktır. Hastalık ile bağlantılı olarak adı geçen birkaç genden en önemlisi olan SMN geni, 5.kromozom üzerinde, telomerik ve sentromerik iki kopya halinde bulunur. Hastalık fenotipinin %80-85’inde görülen ve SMN tel geninde meydana gelen delesyon mutasyonlarıdır. Hastalık tanısı, klinik bulguları destekleyen yüksek serum CPK değerleri, EMG ve kas biyopsi bulguları ile konur.

SS-A ANTKOR (Anti-Ro antikoru) 
Kullanımı: Sjögren sendromu, SLE ve romatoid artrit tanısında kullanılır. ENA grubu antikorlardan biridir. ENA antikoru negatif olan SLE hastalarında da pozitif olabilir.

SS-B ANTİKORU (Anti-La antikoru) 
Kullanımı: Sjögren sendromu, SLE ve romatoid artrit tanısında kullanılır. ENA grubu antikorlardan biridir. SS-B antikorunun pozitif olması kliniğin daha hafif olabileceğinin göstergesidir. Bu hastalarda özellikle renal tutulum çok hafif veya yoktur.

SUKROZ HEMOLİZ TESTİ 
Normal Değer:
Lizis <%5 Negatif 
%6-10 Şüpheli 
>%10 Pozitif 
Kullanımı: Paroksismal noktürnal hemoglobinüri tanısında kullanılan bir tarama testidir.

SÜLFAT 
Kullanımı: İdrardaki sülfat miktarı, diyetle protein alımının (özellikle et, balık, tavuk) göstergesidir. Bu nedenle hayvansal proteinlerin diyetle alımının değerlendirilmesinde kullanılır. Ayrıca böbrek taşı olan hastalarda da idrarla atılan sülfat miktarı artmıştır.

Kaynak: laboratuvar.com  • 6 MAYIS 1998 yılında  Cebeci de çalışma hayatına başlamış,  2006 yılında Kavaklıdere şubesini açarak  bugüne dek hızlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik tahlil hizmetleri sunma amacını sürdürmüştür. Temel prensibimiz kaliteden ve etik değerlerden ödün vermeden en iyi laboratuvar hizmetlerini vermektir

    Laboratuarımızda kaliteli hizmet; hastaya, yapılan işe ve alınan örneğe saygı ile başlar, sürekli eğitimle, kalite kontrol çalışmalarıyla devam eder, teknolojiyi takip ederek süreklilik kazanır.  
     
    Laboratuvarımız ekonomik fiyatları, tecrübeli uzman laboratuvar personeli, geniş laboratuar tahlil paneli, güleryüzlü hizmeti, zamanında sonuç verebilmesi hasta portföyumuzun artmasında en önemli nedenlerden biridir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres:
Tunalı Hilmi Caddesi Bestekar Sokak No:78/3-4 Kavaklıdere / Çankaya / ANKARA
HARİTA
2014 Bulgu Laboratuvar Tüm Hakları Saklıdır.
TEKNODEVA