KABAKULAK ANTİKORLARI IgM ve IgG (Mumps antikorları IgM ve IgG) 
Kullanımı: IgM akut enfeksiyonu, IgG ise doğal veya aşılama ile kazanılan bağışıklığı gösterir. İnkübasyon süresi 18-21 gündür. Hastalığın başlamasından 7-14 gün sonra antikor saptanabilir. Bazı hastalarda yaklaşık 1 yıl boyunca düşük düzeyde pozitif kalabilir. Kabakulak virüsü merkezi sinir sistemini de enfekte edebilir. Bu durumda tanı için BOS’taki antikor düzeylerine bakılır. 

KADMİYUM (Cd) 
Normal Değer:
Tam Kan 0,3-1,2 mg/L 
Spot İdrar 0,5-4,7 mg/L 
Kullanımı: Kadmiyuma maruz kalan kişilerin bu maddeden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.

KALSİFEROL (Bk. Vitamin D3)

KALSİTONİN (Tirokalsitonin, hCT) 
Normal Değer: 0-50 pg/ml
Kullanımı: Medüller tiroid karsinomlarının tanısında ve kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Bazı akciğer, meme ve pankreas kanserleri, Zollinger-Ellison sendromu, pernisyöz anemi, kronik böbrek yetmezliği, pseudohipoparatiroidizm, APUD hücreli tümörler, karsinoid sendrom, alkolik siroz, gebelik ve benign akciğer hastalıklarında serum kalsitonin seviyesi yükselir. 

KALSİYUM (Ca) 
Normal Değer:
Kord kanı 8,20-11,50 mg/dl 
Prematüre 6,20-11,00 mg/dl 
0-7 gün 8,00-10,60 mg/dl 
7 gün-12 yaş 8,80-10,80 mg/dl 
13-60 yaş 8,40-10,20 mg/dl 
>60 yaş 8,40-10,00 mg/dl 
Kullanımı: Çeşitli endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır. Primer ve tersier hiperparatiroidizm, kemik metastazları, çeşitli maligniteler, polisitemiavera, feokromasitoma, sarkoidozis, vitamin D intoksikasyonu, süt-alkali sendromu, tirotoksikozis, akromegali ve dehidratasyona neden olan durumlarda serum Ca düzeyi artarken, hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, vitamin D eksikliği, kronik böbrek yetmezliği, magnezyum eksikliği, akut pankreattit, hiperfosfatemi, sistinozis, osteomalazi, alkolizm, hepatik siroz ve hipoalbuminemi durumlarında serum Ca düzeyi azalır. Ayrıca total Ca düzeyi, kandaki protein konsantrasyonundan da etkilenir. Protein miktarı 1 g/dl artarsa, kalsiyum miktarı yaklaşık 0,8 mg/dl azalır.

KALSİYUM (İdrar)
Normal Değer: 24 saatlik idrar 0,10-0,30 g/gün
Kullanımı: Kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Hiperparatiroidizm, osteolitik kemik metastazları, myeloma, osteoporozis, vitamin D intoksikasyonu, distal renal tübüler asidoz, idiopatik hiperkalsiüri, tirotoksikozis, immobilizasyon ve sarkoidozisde idrar Ca düzeyi artarken, hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, rikets, akut nefrit, osteomalazi, serum Ca düzeyinin düşük olduğu durumlar, osteoblastikk metastazlar, hipotiroidizm ve çölyak sprue hastalığında idrar Ca düzeyi düşer.

KAN GRUPLARI ve Rh TAYİNİ (ABO grupları) 
Kullanımı: Kan grupları ve Rh tiplendirmesinin yapılmasında kullanılır.

KAN KÜLTÜRÜ (Hemakültürü) 
Kullanımı: Bakteriyemi veya sepsis etkeni bakterilerin izolasyonu ve identifikasyonu

KAN Ph 
Normal Değer: 7,35-7,45 
Kullanımı: Asit-baz dengesinin değerlendirilmesi

KANAMA ZAMANI 
Normal Değer: 3-7 dakika 
Kullanımı: Kapiller fonksiyonlar ile trombositlerin sayı ve fonksiyonunun değerlendirilmesinde kullanılır. Ekimoz ve spontan kanamaların incelenmesinde yararlıdır. Aspirin sensitivitesi, Glanzman ve von Willebrand hastalıklarında kanama zamanı uzar. Ayrıca Bernard-Soulier sendromu, üremi, konnektif doku hastalıkları, herediter telanjiektazi ve karaciğer hastalıklarında da kanama zamanı uzayabilir.

KANDA PLASMODİUM ARAŞTIRILMASI (Sıtma paratizinin araştırılması, Plasmodium araştırılması)

KANSER ANTİJEN 125 (Bk. CA 125)

KANSER ANTİJEN 15-3 (Bk. CA 15-3)

KANSER ANTİJEN 19-9(Bk. CA 19-9)

KANSER ANTİJEN 72-4(Bk. CA 72-4)

KAPPA HAFİF ZİNCİR (Kappa light chain-serum)
Kullanımı: Multiple myelom olasılığının araştırması sırasında genellikle immünglobulin konsantrasyonları ile birlikte kullanılır. Kappa/Lambda oranının referans aralık sınırları dışında olması paraproteinemi olasılığını destekler.

KAPPA HAFİF ZİNCİR (idrar) (Kappa light chain-idrar) 
Kullanımı: Paraproteinemilerle ilgili araştırma yapılırken, özellikle hafif zincir hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. İmmünglobulin katabolizmasında artışa neden olan durumlarda da idrarla atılan hafif zincir miktarı artmış bulunabilir.

KARBAMAZEPİN (Tegretol) 
Normal Değer:
Terapötik konsantrasyon 5-10 mg/ml 
Toksik konsantrasyon >15 mg/ml 
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

KAROTEN

KARSİNOEMBRİYONİK ANTİJEN

KATEKOLAMİNLER 
Normal Değer:
Epinefrin 10-67 pg/ml 
Norepinefrin 95-446 pg/ml 
Dopamin 0-87 pg/ml 
Kullanımı: Hipertansiyonun değerlendirilmesinde ve feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Selektif venöz örnekleme ile tümör lokalizasyonunda da değerlidir. Ortostatik hipotansiyonlu hastaların tanısında ise plazma norepinefrin düzeyinin ölçümü faydalıdır. Ayakta durmakla norepinefrin düzeyinin artmaması sempatik sinir sisteminde bozukluk olduğunu gösterir. Feokromasitomada plazma norepinefrin düzeyi epinefrinden daha çok artar. Epinefrin düzeyinin norepinefrinden daha yüksek olması ise feokromasitomanın adrenal medulla veya Zückerkendl organı kaynaklı olduğunu gösterir. Nöroblastoma, ganglionöroblastoma, ganglionöroma ve paragangliomalar, AMI, stres, egzersiz, ayakta durma, hipotiroidizm ve diabetik ketoasidozda plazma katekolamin düzeyi artarken, otonom nöropatilerde plazma katekolamin düzeyi düşer.

KATEKOLAMİNLER (İdrar) 
Normal Değer:
Epinefrin 0-3 yaş 0-6 mg/gün 
4-12 yaş 0-10 mg/gün 
>12 yaş 0,5-20 mg/gün 
Norepinefrin 0-3 yaş 0-29 mg/gün 
4-12 yaş 8-65 mg/gün 
13-15 yaş 8-80 mg/gün 
>15 yaş 8-100 mg/gün 
Dopamin 0-1 yaş 0-85 mg/gün 
2-3 yaş 10-140 mg/gün 
4-5 yaş 40-260 mg/gün 
>5 yaş 65-400 mg/gün 
Kullanımı: Katekolamin üretiminin değerlendirilmesinde kullanılır. Egzersiz, stres, sigara kullanımı ve ağrı idrarla atılan katekolamin düzeyini arttırır. Katekolamin atılımı geceleri en düşük düzeyde bulunur. Ayrıca menstrüal siklusun luteal fazında epinefrin ve norepinefrin atılımı artarken, ovülatuar periyodda en alt seviyeye iner. Akut hipertansif atağın değerlendirilmesi için, atak sırasında alınacak olan spot idrarda ölçüm yapılması tercih edilir.

KEMİK GLA PROTEİNİ 

KEMİK İLİĞİ İNCELEMESİ

17-KETOSTEROİDLER (17-KS)
Normal Değer:
0-1 yaş 0-1 mg/gün 
2-3 yaş 1-2 mg/gün 
4-12 yaş 1-4 mg/gün 
13-15 yaş 3-10 mg/gün 
>15 yaş Erkek 10-24 mg/gün 
Kadın 6-15 mg/gün 
Kullanımı: Erkeklerde androjenik adrenal ve testiküler, kadınlarda ise androjenik adrenal hormon sentezinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bununla beraber adrenal androjen üretiminin değerlendirilmesinde kanda DHEA-S ölçümü daha değerlidir. Testiküler tümörler, lutein hücreli over karsinomu, Cushing hastalığı, ektopik ACTH üreten tümörler, adrenal tümörler, stres, gebeliğin son trimesteri ve Stein-Leventhal sendromunda 17-KS düzeyi artarken, Addison hastalığı, panhipopitüiterizm, miksödem, sekonder female hipogonadizm, hipotiroidizm ve primer male hipogonadizmde (Kleinifelter sendromu, kastrasyon vb.) 17-KS düzeyi düşer.

KIRMIZI KÜRE SAYISI (Bk. Eritrosit Sayısı)

KIZAMIK ANTİKORLARI IgM ve IgG (Rubeola IgM ve IgG) 
Kullanımı: Kızamık virüsüne bağlı enfeksiyonun varlığının ve muhtemel evresinin belirlenmesinde kullanılır. IgM’in pozitif olması, yeni başlayan bir enfeksiyonu, eski enfeksiyondan sonra kalan rezidü antikorları veya aşılamayı düşündürür. Hamilelerde ve immün sistemi suprese olan hastalarda ağır pnömoni ve merkezi sinir sistemi enfeksiyonuna neden olabileceğinden bu hastaların kızamık virüsü ile bağışıklık durumlarının belirlenmesi için antikorları önceden ölçülmelidir. İmmün sistemi normal olan çocuklarda da komplikasyonlara karşı dikkatli olunmalıdır.

KIZAMIKÇIK ANTİKORLARI IgM ve IgG (Rubeola IgM ve IgC)

KİST HİDATİK İNDİREK HEMAGLÜTİNASYON TESTİ (Echinococcus serolojik testi) 
Normal Değer: Negatif 
Kullanımı: Echinococcus hastalığı için serolojik tarama testi olarak kullanılır. Hastanın exposure öyküsü, kliniği ve radyolojik verileri ışığında tanı konulur. Kollajen doku hastalıkları, siroz, şistozomiazis ve diğer parazitik enfestasyonlar yalancı pozitifliklere neden olabilir.

KİST HİDATİK SPESİFİK IgE (Echinococcus spesifik IgE) 
Normal Değer: Negatif 
Kullanımı: Echinococcus hastalığı için tarama testi olarak kullanılır.

KİSTİK FİBROZ (CF) BAĞLANTI ANALİZİ (CF, CFTR) 
Kullanımı: CF tanısı klinik ve laboratuvar bulguları ile kesinleşen, fakat mutasyonun tespit edilemediği durumlarda hasta bireyin anne ve babasından aldığı alleler, bağlantı analizi denilen indirek metot ile tespit edilir.

KİSTİK FİBROZ (CF) MUTASYON ANALİZİ (CF, CFTR) 
Kullanımı. Hastada kistik fibrozise neden olan mutasyonun tespit edilmesini sağlar.

KLONAZEPAM (Rivotril) 
Normal Değer:
Terapötik konsantrasyon 27-75 ng/ml 
Toksik konsantasyon >80 ng/ml 
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

KLORÜR (CI)
Normal Değer:
Kord kanı 96-104 mEq/L 
Prematüre 95-110 mEq/L 
0-7 gün 96-110 mEq/L 
>7 gün 95-110 mEq/L 
Kullanımı: Elektrolit dengesi ve asit-bazz ile su metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Dehidratasyon, renal tübüler asidoz, akut böbrek yetmezliği, diabetes inspidus, salisilat intoksikasyonu ve respratuar alkalozda serum CI düzeyi artarken, aşırı kusma, aldosteronizm, respratuar asidoz ve su intoksikasyonu gibi durumlarda ise CI düzeyi düşer.

KLORÜR (İdrar) 
Normal Değer:
0-7 gün 2-10 mEq/gün 
7 gün-5 yaş 15-40 mEq/gün 
6-12 yaş Erkek 35-110 mEq/gün Kadın 15-75 mEq/gün 
13-15 yaş Erkek 60-175 mEq/gün Kadın 35-175 mEq/gün 
16-60 yaş 110-250 mEq/gün 
>60 yaş 95-200 mEq/gün 
Kullanımı: Normalde idrardaki klor miktarı diyetle alınan miktara bağlıdır. Artmış tuz alımı, herhangi bir nedene bağlı masif diürez, potasyum kaybı, adrenokortikal yetmezlik ve Bartter sendromunda idrarla atılan CI seviyesi artarken, tuz alımının kısıtlanması, ekstrarenal CI kaybı (kusma, intestinal fistül, ağır diare) ve adrenokortikal hiperfonksiyon durumlarında ise idrarla atılan CI seviyesi azalır.

KLORÜR (BOS)
Normal Değer:
<1 yaş 110-130 mEq/L 
>1 yaş 118-132 mEq/L 
Kullanımı: Serum klor düzeyini arttıran durumlarda BOS klor düzeyi de artar. Tüberküloz menenjit, diğer bakteriyel menenjitler ve serum klor düzeyini düşüren durumlarda ise BOS klor düzeyi düşer.

KLORÜR (Ter) (Ter testi, iyontoferez)
Normal Değer: 0-60 mEq/L
Kullanımı: Kistik fibrozis tanısında kullanılır. Kistik fibrozisli hastalarda terdeki tuz kaybı anormal derecede yüksektir. Atılım, normal kişilerdeki klor miktarına göre 2,5 kat fazladır ve bu hastalık için patognomoniktir. Hasta infantlarda 3-5.haftadan sonra pozitifleşir. Adrenal yetmezlik, malabsorbsiyon, pankreas yetmezliği, hipotiroidizm ve bazı renal hastalıklarda da terdeki CI miktarı yükselebilir.

KOLESTEROL (Total) (Total kolesterol) 
Normal Değer:
Kord kanı 45-100 mg/dl 
0-3 ay 50-135 mg/dl 
4-6 ay 60-145 mg/dl 
7-12 ay 60-160 mg/dl 
1-5 yaş 70-175 mg/dl 
6-15 yaş 110-200 mg/dl 
16-50 yaş 125-200 mg/dl 
51-60 yaş 135-200 mg/dl 
>60 yaş 140-200 mg/dl 
Kullanımı: Hipolipidemi ve hiperlipideminin tanısı ile atherosklerotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.

KOLİNESTERAZ II

KOMPLEMAN C3 (C3)
Normal Değer:
Serum Kord 57-116 mg/dl 
Prematüre 57-116 mg/dl 
0-1 ay 50-120 mg/dl 
2-3 ay 60-150 mg/dl 
4-6 ay 60-175 mg/dl 
7-12 ay 70-180 mg/dl 
1-3 yaş 75-180 mg/dl 
>3 yaş 85-200 mg/dl 
Kullanımı: Akutt faz reaktanlarından biridir. Kompleman sistemindeki klasik ve alternatif yollar C3 basamağında birleşir. C3 düzeyindeki artışlar akut inflamatuar hastalıklar, atopik dermatit, bilier obstrüksiyon ve amiloidozise bağlı olabilirken, otoimmün hastalıklar, bakteriemi, doku hasarı, kronik hepatit, nefrit, malnutrisyon, DIC ve konjenital eksiklikler C3 düzeyinde düşüklüğe neden olabilir.

KOMPLEMAN C4 (C4) 
Normal Değer:
Serum Kord 7-23 mg/dl 
Prematüre 7-23 mg/dl 
0-7 gün 7-25 mg/dl 
7 gün-3 ay 7-30 mg/dl 
4 ay-1 yaş 8-42 mg/dl 
2-12 yaş 15-42 mg/dl 
>12 yaş 15-50 mg/dl 
Kullanımı: Akut faz reaktanlarından biridir. Kompleman sistemindeki klasik yolda yer alır. Akut inflamatuar durumlar ve malignitelerde C4 düzeyi artarken SLE, akut glomerülonefrit, kronik hepatit, otoimmün hastalıklar, herediter anjioödem, protein kaybedilen hastalıklar ve konjenital eksiklik durumlarında serum C4 düzeyi düşebilir.

KONJUGE BİLİRUBİN

KOPROPORFİRİN 
Normal Değer: 0-160 mg/gün
Kullanımı: Porfiriaların etyoloji ve tipinin belirlenmesi ve obstrüktif sarılığın değerlendirilmesinde kullanılır. Kurşun zehirlenmesi, karaciğer hastalığı, AMI, hemolitik ve pernisyöz anemiler, alkolik siroz, egzersiz, Hodgkin hastalığı, lösemi, tirotoksikoz ve vitamin eksikliklerinde idrar koproporfirin düzeyi artar.

KOPROPORFİRİN

KORTİKOTROPİN

KORTİZOL (Hidrokortizon, Compound F) 
Normal Değer:
Sabah 7,00-29,00 mg/dl 
Akşam 7,00-17,50 mg/dl 
Kullanımı: Hipotalamus-hipofiz-adrenal korteks aksının değerlendirilmesinde kullanılır. Cushing hastalığı, adrenal adenom ve karsinomlar, ektopik ACTH sendromu, gebelik ve eksternal östrojen kullanımı ile serum kortizol düzeyi artarken, Addison hastalığı, konjenital adrenal hiperplazi ve hipopitüiterizmde kortizol düzeyi düşer. Akut stres, alkolizm, depresyon ve bazı ilaçlar normal diurnal varyasyonu bozarak bazal düzeyi etkileyebilir.

KORTİZOL (İdrar) (İdrarda serbest kortizol) 
Normal Değer:
0-12 yaş 2-27 mg/gün 
13-15 yaş 5-55 mg/gün 
>15 yaş 10-100 mg/gün 
Kullanımı : Cushing sendromunun tanısı için sensitivite ve spesifitesi en yüksek olan testtir. Ayrıca konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal yetmezliklerin değerlendirilmesinde de kullanılır. Akut stres, alkolizm, depresyon ve bazı ilaçlar (kortizon ve antikonvülzanlar) diurnal varyasyonu bozarak bazal düzeyin yükselmesine ve supresyon stimülasyon testlerinde cevabın azalmasına neden olur. Renal hastalıklarda düşük değerler elde edilirken, gebelikte normalden yüksek sonuçlar alınabilir. Ayrıca eksojen glukokortikoid kullanımı testte interferansa yol açabilir.

KREATİN 
Normal Değer:
Serum Kadın Erkek 
<15 yaş 0,30-0,90 mg/dl <12 yaş 0,30-0,90 mg/dl 
>15 yaş 0,35-0,95 mg/dl >12 yaş 0,20-0,75 mg/dl 
24 saatlik idrar Erkek 0-40 mg/gün 
Kadın 0-80 mg/gün 
Kullanımı: Diyetle et alımının artması ve kas yıkımında serum kreatin düzeyi artar. İdrar kreatin miktarı ise çocukluk çağı, gebelik, uzun süren açlık myopatiler, enfeksiyonlar, yanıklar, lösemi, SLE ve bazı endokrin hastalıklarda (hipertiroidizm, Addison hastalığı, Cushing sendromu, akromegali, diabetes mellitus) artarken, hipotiroidizmde düşer.

KREATİN FOSFOKİNAZ (Bk. Kreatin Kinaz)

KREATİN KİNAZ (CK, Total kreatin kinaz, CPK, Kreatin fosfokinaz) 
Normal Değer:
0-7 gün 22-500 IU/L 
7 gün-1 ay 22-240 IU/L 
>1 ay 22-200 IU/L 
Kullanımı: İskelet ve kalp kasında dejenerasyona yol açan durumların değerlendirilmesinde kullanılır. AMI, progresif muskülerr distrofi, polimyozit, yanıklar, travma, ağır egzersiz, status epileptikus, postoperatif dönem, yaygın beyin enfarktüsü, gebeliğin son dönemleri ve doğum, malign hipertermi, IM enfeksiyonlar, konvülsiyonlar ve kardiyak defibrilasyon sonrasında CK düzeyi artar.

KREATİN KİNAZ, MB (CK-MB) 
Normal Değer:
İmmünoinhibisyon 0-25 U/L 
MEIA 0-5 ng/ml 
Kullanımı: AMI tanısında kullanılır. CK/CK-MB oranı tercih edilir. AMI sonrasında 4-8 saatte yükselmeye başlar ve 24 saatte pik yapar. Ayrıca kardiyak travmalar, myokardit, konjestif kalp yetmezliği, koroner anjiografi, kalp cerrahisi, musküler distrofi, polimyozit, SLE, yanıklar, Reye sendromu, hipotermi ve hipertermide de CK-MB düzeyi yükselir.

KREATİNİN (Kan) 
Normal Değer:
Kord 0,60-1,20 mg/dl 
Prematüre 0,30-1,00 mg/dl 
0-7 gün 0,30-1,00 mg/dl 
7 gün-3 ay 0,20-0,40 mg/dl 
4 ay-5 yaş 0,30-0,70 mg/dl 
6-12 yaş 0,50-1,00 mg/dl 
13-15 yaş 0,50-1,20 mg/dl 
>15 yaş Erkek 0,50-1,40 mg/dl 
Kadın 0,50-1,30 mg/dl 
Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Böbrek hastalıkları, şok, maligniteler, SLE, diabetik nefropati, konjestif kalp yetmezliği ve akromegalide serum kreatinin düzeyi artarken, musküler distrofi ve diabetik ketoasidozda düşer.

KREATİNİN (İdrar) 
Normal Değer:
24 saatlik idrar 
0-3 ay 0,02-0,10 g/gün 
4-12 ay 0,10-0,50 g/gün 
1-3 yaş 0,10-0,60 g/gün 
Erkek Kadın 
4-12 yaş 0,30-0,80 g/gün 0,10-0,60 g/gün 
13-15 yaş 0,40-1,10 g/gün 0,30-1,10 g/gün 
>15 yaş 0,80-1,80 g/gün 0,60-1,60 g/gün 
Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

KREATİNİN KLİRENSİ (Glomerüler filtrasyon hızı, GFR)
Normal Değer:
1-3 yaş 45-65 ml/dk 
4-5 yaş 60-80 ml/dk 
6-12 yaş 70-100 ml/dk 
Erkek Kadın 
13-50 yaş 90-137 ml/dk 80-125 ml/dk 
51-60 yaş 85-132 ml/dk 75-120 ml/dk 
>60 yaş 80-132 ml/dk 70-120 ml/dk 
Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve böbrek hastalıklarının takibinde kullanılır. Glomerüler filtrasyon hızını azaltan her türlü böbrek hastalığı, şok, hipovolemi, nefrotoksik ilaçlar, konjestif kalp yetmezliği ve dehidratasyon kreatinin klirensinde düşmeye neden olur.

KROM (Cr) 
Normal Değer:
Tam Kan 2,8-45,0 mg/L 
24 saatlik idrar 0,1-2,0 mg/L 
Kullanımı: Kroma maruz kalan kişilerde, bu maddeden etkilenme derecesini gösterir.

KRYOFİBRİNOJEN 
Normal Değer: Negatif 
Kullanımı: Kanda kryoglobulin düzeyinin yüksek olduğu durumlar, hemofili, akut FMF krizi ve oral kontraseptif kullananlarda kryofibrinojen düzeyi yüksek olabilir. Heparin kullanımı yanlış negatif sonuçlara neden olabilir.

KRYOGLOBULİN 
Normal Değer: Negatif 
Kullanımı: Reynaud benzeri semptomu olan hastalarda kryoglobulinemi tanısında kullanılır. Neoplastik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar ve kollajen doku hastalıklarında serum kryoglobulin miktarı artar.

KULAK AKINTISI KÜLTÜRÜ 
Normal Değer: Patojen bakteri ürememelidir. 
Kullanımı: Kulak akıntısına neden olan bakteriyel etkenin izolasyonu

KURŞUN (Pb)
<15 yaş >15 yaş 
Plazma 0-10 mg/dl 0-20 mg/dl 
İdrar 0-80 mg/L 
Saç 0-5 mg/g saç 
Kullanımı: Kurşun zehirlenmelerinin tanısında kullanılır. Kurşun zehirlenmesinde, anoreksia, abdominal ağrı, kusma, irritabilite, apati, ensefalopati, anemi ve periferal nöropati görülebilir.

Kaynak: laboratuvar.com  • 6 MAYIS 1998 yılında  Cebeci de çalışma hayatına başlamış,  2006 yılında Kavaklıdere şubesini açarak  bugüne dek hızlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik tahlil hizmetleri sunma amacını sürdürmüştür. Temel prensibimiz kaliteden ve etik değerlerden ödün vermeden en iyi laboratuvar hizmetlerini vermektir

    Laboratuarımızda kaliteli hizmet; hastaya, yapılan işe ve alınan örneğe saygı ile başlar, sürekli eğitimle, kalite kontrol çalışmalarıyla devam eder, teknolojiyi takip ederek süreklilik kazanır.  
     
    Laboratuvarımız ekonomik fiyatları, tecrübeli uzman laboratuvar personeli, geniş laboratuar tahlil paneli, güleryüzlü hizmeti, zamanında sonuç verebilmesi hasta portföyumuzun artmasında en önemli nedenlerden biridir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres:
Tunalı Hilmi Caddesi Bestekar Sokak No:78/3-4 Kavaklıdere / Çankaya / ANKARA
HARİTA
2014 Bulgu Laboratuvar Tüm Hakları Saklıdır.
TEKNODEVA