İDRAR KÜLTÜRÜ VE KOLONİ SAYIMI 
Normal Değer: Üreme olmamalıdır. 
Kullanımı: İdrar yolu enfeksiyonu veya bakteriüri etkeni bakterilerin izolasyonu ve koloni sayısının belirlenmesinde kullanılır. 

İKİLİ TEST (Bk. Birinci trimester tarama testi)

İKİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ (Bk. Üçlü tarama testi)

İMMÜNFENOTİPLENDİRME PANELİ (Lösemi paneli, Lenfoma paneli) 
Kullanımı: Lenfomaların tiplendirilmelerinde kullanılır. Standart panel dışında ilave monoklonallerin tayini istendiğinde belirtilmelidir.

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (İmmünglobulin elektroforezi) 
Kullanımı: Multiple myeloma ve Waldenström makroglobulinemisi gibi immünproliferatif hastalıklar ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır. Antikoagülanlar, antikonvülzanlar, oral kontraseptifler, isoniazid ve prokainamid kullanımı tüm immünglobulin düzeylerinde yanlış yükselmelere neden olurken, fenitoin ve melilprednizolon kullanımı ise IgG ve IgA düzeylerinde düşmeye neden olabilir.

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (İdrar) (Bence-Jones proteini) 
Kullanımı: Çalışmada idrarla atılan serbest Lambda ve Kappa hafif zincir bulunup bulunmadığı değerlendirilir. Özellikle multiple myelomanın değerlendirilmesinde kullanılır. Amyloidozis, Fanconi sendromu ve Waldenström makroglobulinemisinde de idrarla atılan hafif zincir miktarı artabilir.

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (BOS)

İMMÜNGLOBULİN A (IgA) 
Normal Değer:
Serum Prematüre 1,00-4,00 mg/dl 
0-7 gün 2,00-30,00 mg/dl 
7 gün-1 ay 2,00-50,00 mg/dl 
2-6 ay 4,00-80,00 mg/dl 
7-12 ay 15,00-110,00 mg/dl 
1-3 yaş 15,00-150,00 mg/dl 
4-5 yaş 18,00-160,00 mg/dl 
6-12 yaş 25,00-160,00 mg/dl 
13-15 yaş 45,00-250,00 mg/dl 
>15 yaş 45,00-380,00 mg/dl 
BOS 0-0,60 mg/dl
Kullanımı: Özellikle sekresyonlarda bulunur ve virüs nötralizasyonunda rol oynar. IgA myeloma, siroz, kronik karaciğer hastalıkları ve kronik enfeksiyonlarda IgA düzeyi artarken, immün yetmezlikler, protein kaybına neden olan hastalıklar ve ataksi telenjiektazide ise IgA düzeyi düşer.

İMMÜNGLOBULİN D (IgD)
Normal Değer: 2,00-99,30 IU/ml
Kullanımı: IgD myelomasının tanı ve takibinde kullanılır.

İMMÜNGLOBULİN E (IgE) 
Normal Değer:
0-1 yaş 0-65 IU/L 
2-12 yaş 0-150 IU/L 
13-15 yaş 1-200 IU-L 
>15 yaş 1-100 IU/L 
Kullanımı: Allerjik hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. Allerjik hastalıklar, parazit enfestasyonları, bronkopulmoner aspergillosis, astma, hiperimmünglobulin E sendromu ve Wiskott-Aldrich sendromunda serum IgE düzeyi artarken, bazı neoplazmalar, ataksi telenjiektazi ve bazı agamaglobulinemilerde IgE düzeyi düşer.

İMMÜNGLOBULİN ELEKTROFOREZİ (Bk. İmmünofiksasyon Elektroforezi)

İMMÜNGLOBULİN G (IgG)
Normal Değer:
Serum Prematüre 650-1600 mg/dl 
0-1 ay 250-900 mg/dl 
2-6 ay 200-700 mg/dl 
7-12 ay 220-1070 mg/dl 
1-3 yaş 340-1200 mg/dl 
4-5 yaş 420-1240 mg/dl 
>5 yaş 650-1600 mg/dl 
BOS <15 yaş 1,50-5,50 mg/dl 
15-60 yaş 3,30-6,10 mg/dl 
>60 yaş 4,20-6,40 mg/dl
Kullanımı: bakteri, virüs ve toksinlere karşı uzun süreli koruyuculuğu sağlayan antikorlardır. IgG myeloma, karaciğer hastalıkları, kronik tekrarlayan enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar ve bazı malignitelerde IgG düzeyi artarken, immün yetmezlikler ve protein kaybına neden olan hastalıklarda IgG düzeyi düşer. Nörolojik hastalıkların ayırcı tanısında ise BOS’daki IgG düzeyleri yol gösterici olabilir. Multiple skleroz, subakut sklerozan panensefalit ve merkezi sinir sistemi sifilisinde BOS IgG düzeyinde artış görülebilir.

İMMÜNGLOBULİN G İNDEKSİ (IgG indeksi) 
Normal Değer: 0,3-0,6 
Kullanımı: Multiple skleroz ve diğer merkezi sinir sistemi demiyelizan hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. 

İMMÜNGLOBULİN G SUBCLASSLARI 
Normal Değer:
IgG1 0-6 ay 200-400 mg/dl 
7-12 ay 200-800 mg/dl 
1-12 yaş 300-800 mg/dl 
13-15 yaş 350-1000 mg/dl 
>15 yaş 200-1150 mg/dl 
IgG2 0-1 yaş 50-100 mg/dl 
2-3 yaş 30-450 mg/dl 
4-15 yaş 100-450 mg/dl 
>15 yaş 100-550 mg/dl 
IgG3 0-1 yaş 15-150 mg/dl 
2-12 yaş 15-117 mg/dl 
>12 yaş 15-120 mg/dl 
IgG4 <1 yaş 0-50 mg/dl 
>1 yaş 0-125 mg/dl
Kullanımı: Humoral ve kombine (humoral+hücresel) immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde kullanılır. Açıklanamayan ve tekrar eden kulak enfeksiyonları, sinopulmoner hastalıklar ve atopik allerjilerde IgG alt tiplerine bakılabilir. Hipogamaglobulinemi, ataksi-telenjiektazi ve Wiskott-Aldrich sendromunda tüm IgG alt tiplerinin düzyei düşer. Atopik allerjilerde IgG4 düzeyi artarken, rekürrent sinopulmoner enfeksiyonlar ve otitis mediada ise IgG2, IgG3 ve IgG4 düzeyi düşer.

İMMÜNGLOBULİN M (IgM)
Normal Değer:
Serum 0-1 ay 220-80 mg/dl 
2-3 ay 20-100 mg/dl 
4-6 ay 35-125 mg/dl 
7-12 ay 35-150 mg/dl 
1-5 yaş 45-200 mg/dl 
6-12 yaş 50-250 mg/dl 
>12 yaş 50-300 mg/dl 
BOS 0-1,30 mg/dl 
Kullanımı: Bakteri ve virüslere karşı üretilen ilk antikorlardır. Waldenstrom makroglobulinemisi, enfeksiyonların akut fazı, otoimmün hastalıklar, kronik karaciğer hastalıkları, aktif sarkoidoz, nefrotik sendrom ve bazı lenfomalarda IgM düzeyi artarken, immün yetmezlikler ve protein kaybına neden olan hastalıklarda IgM düzeyi düşer. BOS’da 3 mg/dl’nin üzerindeki IgM değerleri bakteriyel menenjit lehinedir.

İMMÜNKOMPLEKS C1q (C1q, Compleman component C1q, C1q binding test) 
Normal Değer : 0-50 mg/ml 
Kullanımı: Dolaşımda immünkompleks bulunan hastalıkların (ör.SLE, glomerülonefrit, idiopatik intersitisiel pnömoni, enfektif endokardit, ıyme hastalığı, kronik HBV enfeksiyonu, HIV enfeksiyonu) değerlendirilmesinde ve romatoid artrit ve SLE’nin takibinde kullanılır. Ayrıca bazı malignitelerde (ör.akut lösemi) prognostik değeri de vardır.

İNDİAN INK BOYALI PREPARAT
Normal Değer: Negatif 
Kullanımı: BOS’da cryptococcus neoformans varlığının araştırılması

İNDİREK COOMBS 
Kullanımı: Rh (-) hamilelerde yenidoğanın hemolitik hastalığı (eritroblastozis fetalis) riskinin belirlenmesinde kullanılır.

İNFANTİL POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI (ARPKD) BAĞLANTI ANALİZİ (Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı) 
Kullanımı: İnfantil polikistik böbrek hastalığı (ARPKD), en sık görülen kalıtsal renal kistik hastalıklardan biridir. İnsidansı canlı doğumlarda 1/6.000 (Amerika) ile 1/40.000 (Avrupa) arasında değişmektedir. Tüm veriler dikkate alınınca muhtemel insidans canlı doğumlarda 1-2/10.000’dir. ARPKD, birçok çocukta ölüme neden olduğu için, hasta çocuğu olan ailelerde prenatal tanı çok önemlidir. ARPKD’in fetal ultrason ile prenatal tanısı (hatta doğumda oldukça genişlemiş böbreğe sahip olan vakalarda bile) genellikle 22.gebelik haftasından önce mümkün değildir. Hafif manifestasyonu olan vakalarda ultrason ile prenatal tanı imkansız olabilir. ARPKD lokusunun 6 p’nin proksimaline haritalanması, riskli ailelerde haplotipe dayalı prenatal tanıya imkan vermektedir. Bu hastalıktan sorumlu olan gen henüz klonlanmadığı için taşıyıcılık tanısı ve prenatal tanıda henüz mutasyon analizi yapılamamaktadır. 
Prenatal tanı isteyen ailelerde başvurunun kabulü için gereken kriterler: 
Karakteristik ultrasonografik bulguların da olduğu tipik klinik işaretlerin manifestasyonu, 
Aşağıda belirtilen kriterlerden en az birinin varlığı, 
-Ebeveynlerde ultrason incelemesi sonucunda renal kist olmaması, 
-Hepatik fibrozisin klinik işaretleri veya histopatolojik kanıtı, 
-En az bir hasta kardeşte ARPKD’in patolojik kanıtı, 
-Ebeveynlerin akraba olması.

İNHALANT ALLERJENLER (Phadiotop) 
Normal Değer: Negatif 
Kullanımı: Solunum yoluyla alınan allerjenlere karşı oluşan IgE varlığının taranmasında kullanılır.

İNORGANİK FOSFOR

İNSÜLİN 
Normal Değer:
Açlık <7 gün 3-20 mIU/ml 
>7 gün 5-25 mIU/ml 
Tokluk 16-166 mIU/ml
Kullanımı: Tip I ve II diabetes mellitus, hipoglisemi, insülinoma ve insülin rezistan diabetin değerlendirilmesinde kullanılır. İnsülinoma, reaktif hipoglisemi, fazla insülin alınması, Cushing sendromu, tip I diabetes mellitus, feokromasitoma ve akromegalide insülin düzeyi artarken, pankreas b hücre harabiyetinde insülin düzeyi düşer.

İNSÜLİN ANTİKORU

İNSÜLİN C-PEPTİT

İNSÜLİN-LİKE GROWTH FAKTÖR

İYONİZE KALSİYUM (Ca1, Ca+2)
Normal Değer: 1,12-1,32 mmol/L
Kullanımı: Kalsiyumun fizyolojik olarak aktif olan formudur. Total kalsiyumun %50-55’i bu formda bulunur. Anormal total kalsiyum sonuçlarının ve yenidoğanın kalsiyum dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Primer hiperparatiroidizm, fazla D vitamini alımı ve bazı malignitelerde iyonize Ca düzeyi artarken, primer hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, D vitamini eksikliği, magnezyum eksikliği, postoperatif durumlar, travma, sepsis, yanıklar, pankreatit ve multiple organ yetmezliğinde ise iyonize kalsiyum düzeyi düşer.

İYOT (I) 
Normal Değer: Spot idrar kreatinine oranlanarak verilir.
Kullanımı: Besinler veya ilaçlarla alınan iyot miktarının değerlendirilmesinde kullanılır. 

JO-1 ANTİKORLARI 
Kullanımı: Özellikle intersitisiel pulmoner fibrozis ve simetrik poliartriti olan polimyozitli hastaların tanısında kullanılır. Jo-1 antikorları pozitif olan bu hastalarda pulmonerr tutulum riski daha fazladır.

Kaynak: laboratuvar.com


  • 6 MAYIS 1998 yılında  Cebeci de çalışma hayatına başlamış,  2006 yılında Kavaklıdere şubesini açarak  bugüne dek hızlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik tahlil hizmetleri sunma amacını sürdürmüştür. Temel prensibimiz kaliteden ve etik değerlerden ödün vermeden en iyi laboratuvar hizmetlerini vermektir

    Laboratuarımızda kaliteli hizmet; hastaya, yapılan işe ve alınan örneğe saygı ile başlar, sürekli eğitimle, kalite kontrol çalışmalarıyla devam eder, teknolojiyi takip ederek süreklilik kazanır.  
     
    Laboratuvarımız ekonomik fiyatları, tecrübeli uzman laboratuvar personeli, geniş laboratuar tahlil paneli, güleryüzlü hizmeti, zamanında sonuç verebilmesi hasta portföyumuzun artmasında en önemli nedenlerden biridir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres:
Tunalı Hilmi Caddesi Bestekar Sokak No:78/3-4 Kavaklıdere / Çankaya / ANKARA
HARİTA
2014 Bulgu Laboratuvar Tüm Hakları Saklıdır.
TEKNODEVA