C1 ESTERAZ İNHİBİTÖR
C1 İNAKTİVATÖR (C1 esteraz inhibitör; C1-INH; C1 INA)
Normal Değer: 0,15-0,35 gr/L
Kullanımı: Konjenital C1-INH eksikliği herediter anjioödeme neden olur. Kazanılmış C1-INH eksikliği ise SLE, lenfoma ve diğer lenfoproliferatif hastalıklarda görülür. Gebelik ve androjen steroidlerin kullanımı ise C1-INH düzeyini arttırır.

CA 125 (Kanser antijen 125)
Normal Değer: 0,35 U/ml
Kullanımı: Özellikle over malignitelerinin takibinde kullanılan bir tümör markeridir. Seröz, endometrial, şeffaf hücreli ve undiferansiye over karsinomları, endometrium veya fallop tüplerinin adenokarsinomları, bazı nonjinekolojik maligniteler ve bazı benign durumlarda (hamilelik; menstrüasyon, peritoneal veya plevral inflamasyon, over kistleri, endometriozis) CA 125 düzeyi artar. Ayrıca sağlıklı insanların %1’inde de CA 125 düzeyleri yüksek olabilir. Bu nedenle normal bireylerde tarama amaçlı olarak kullanılmamalıdır.

CA 15-3 (Kanser antijen 15-3)
Normal Değer: 4,50-29,00 U/ml
Kullanımı: Meme kanserli hastaların tanı, rekürrens ve tedavi takibinde kullanılır. Özellikle metastatik meme kanserlerinin %80’inde CA 15-3 düzeyi artar. Ayrıca diğer bazı maligniteler (pankreas, akciğer, over, kolon, karaciğer vb.), hepatit, siroz, sarkoidoz, tüberküloz ve SLE’de de CA 15-3 düzeyi yükselebilir. Tarama testi olarak kullanılmamalıdır.

CA 19-9 (Kanser antijeni 19-9; Karbohidrat antijen 19-9)
Normal Değer: 0-37 U/ml
Kullanımı: Tüm gastrointestinal sistem kanserleri (pankreatik kanserler, kolanjiokarsinomlar, kolon kanserleri vb) ve diğer adenokarsinomlarda CA 19-9 düzeyi artar. Pankreatik kanserlerde sensivitesi %70-80’dir. CA 19-9 düzeyi ile tümör kitlesi arasında ilişki yoktur. CEA ile beraber kullanıldığında mide kanseri rekürrensinin tespitinde sensitivitesi %94’e kadar yükselir. Ayrıca kronik pankreatit, kolanjit ve siroz gibi bazı benign durumlarda da CA 19-9 seviyelerinde yükseklik görülebilir. Tarama testi olarak kullanılmamalıdır.

CA 72-4 (Kanser antijen 72-4; TAG 72; Tümör associatedd glikoprotein 72)
Normal Değer: 0-4 U/ml
Kullanımı: Gastrointestinal sistem, over ve meme dokusunun primer adeno karsinomlarının rekürrens ve tedavi takibinde kullanılır. Özellikle metastatik gastrik karsinomlarda CA 72-4 düzeyi yükselir. Ayrıca bazı benign durumlarda da (pankreatit, karaciğer sirozu, pulmoner hastalıklar, romatoid hastalıklar, jinekolojik hastalıklar, gastrointestinal sistem hastalıkları vb) CA 72-4 düzeyi artabilir. Tarama testi olarak kullanılmamalıdır.

CAMPYLOBACTER KÜLTÜRÜ
Kullanımı: Campylobacterin izolasyonu

cANCA (PR3 ANCA)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Nötrofil lizozim enzimlerinden proteinaz-3’e (PR-3) karşı oluşan antikorları gösterir. Wegener granülomatozisi ve sistemik vaskülitlerin (özellikle renal ve pulmoner tutulumların) tanı ve tedavilerinin takibinde kullanılır.

CANDİDA KÜLTÜRÜ
Kullanımı: Candida mantarının izolasyonu ve Candida albicans ve diğer Candida spp’lerinin ayırımının yapılması

CD4/CD8
Normal Değer: %0,60-2,80
Kullanımı: HIV virüsü taşıyan hastalarda AIDS tanı ve takibi ile antiviral tedavinin yönlendirilmesinde ve hücresel immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde kullanılır.

CEA (Karsinoembriyonik antijen)
Normal Değer: 0-4 ng/ml
Kullanımı: Kolon, rektum, akciğer, meme, karaciğer, pankreas, prostat, mide ve over kanserlerinde CEA düzeyi artar. Özellikle kolorektal kanserler ve ileri evre meme kanserlerinde takipte kullanılabilir. Benign karaciğer hastalıkları, ülseratif kolit ve polipozis gibi bazı benign gastrik ve intestinal durumlar, benign meme hastalıkları, pulmoner enfeksiyonlar, amfizem ve böbrek yetmezliklerinde de serum CEA düzeyi artabilir. Ayrıca sigara içenlerde CEA düzeyi hafif yüksektir. Bu nedenlerle tarama testi olarak kullanılmamalıdır.

CHLAMYDİA ANTİJEN
Kullanımı: Kadınlarda servisit, pelvik inflamatuar hastalık, endometrit, perihepatit ve üretral sendroma; erkeklerde nongonokoksik üretrit ve epididimite ve yeni doğanlarda inklüzyon konjonktiviti ve pnömoniye neden olan bakterinin antijeninin belirlenmesinde kullanılır.

CHLAMYDİA IgM ve IgG
Kullanımı: Kadınlarda servisit, pelvik inflamatuar hastalık, endometrit, perihepatit ve üretral sendroma; erkeklerde nongonokoksik üretrit ve epididimine ve yeni doğanlarda inklüzyon konjonktivit ve pnömoniye neden olan bakteriye karşı gelişen bağışıklığın saptanmasında kullanılır. Ayrıca Chlamydia pneumonia ve psittaci’ye karşı oluşan bağışıklığı da gösterir. Chlamydia enfeksiyonunun serolojik olarak saptanması; Chlamydia türleri arasında çapraz reaktif antikorların varlığının anti-chlamydia antikorlarının non-spesifik stimülasyonunun veya multiple chlamydia türleri ile eski karşılaşmanın komplikasyonu olabilir. Erişkinlerde antikor pozitifliği %50-78 arasında değişir. Özellikle IgM’de çapraz reaksiyon sık gözlenir. Ayrıca rekürrent Chlamydia enfeksiyonları da sıktır.

CHLAMYDİA TRACHOMATİS (LCR)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Chlamydia Trachomatis enfeksiyonunun tespitinde LCR yöntemi, kültür veya serolojik testlere göre çok daha hassastır.

CHRİSTMAS FAKTÖR

CİVA (Hg)
Normal Değer: 0-10 mg/L
Kullanımı: Akut ve kronik civa zehirlenmelerinin takibinde kullanılır. Bazı ilaçlar, fungusitler ve endüstriyel maddelerde civa bulunur.

CİVA (İdrar)
Normal Değer: 0-10 mg/gün 
Kullanımı: Akut ve kronik civa zehirlenmelerinin takibinde kullanılır. İnorganik civa miktarının ölçümünde idrarda civa ölçümü tercih edilir.

CLOSTRİDİUM DİFFİCİLE TOKSİN A (Pseudomembranöz kolit serolojik testi)
Kullanımı: Clostrium difficile, antibiyotik ilişkili ishal ve pseudo-membranöz kolit etkenidir. Toksin A ve B olarak isimlendirilen iki toksini aynı zamanda salgılar. Toksin A sıvı kaybı, mukozal hasar ve intestinal inflamasyondan sorumludur. Toksin A’nın gaitada saptanması, mevcut diarenin nedenini belirler. Diare başlangıcından önceki son 8 hafta içerisinde antibiyotik kullananlar özellikle incelenmelidir. Ayrıca clostridium difficile taşıyıcılığı da yüksek oranlarda gözlenir.

CMV IgG AVİDİTİTE
Kullanımı: CMV enfeksiyonundan fetüsün etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesinde kullanılır.CMV enfeksiyonunun muhtemel başlangıç tarihi hakkında bilgi verir. Böylece primer enfeksiyonun hamileliğin başlamasından sonraki dönemde meydana gelip gelmediği ve dolayısıyla fetüsün CMV enfeksiyonundan etkilenme olasılığının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesini sağlar.

CMV IgM ve IgG (Cytomeglovirus IgM ve IgG)
Kullanımı: CMV enfeksiyonu genellikle asemptomatik geçer. Transplantasyon hastaları, kanser hastaları ve immün sistemi suprese olan hastalarda ise ağır hepatit ve retinit enfeksiyonları gözlenebilir. İmmün sistemi suprese olan hastalarda CMV enfeksiyonunun ana geçiş yolu kan transfüzyonlarıdır. Bu nedenle bu hastalara verilecek kanların CMV yönünden taranması gerekir. Ayrıca en sık görülen konjenital viral enfeksiyon nedenidir ve hamilelerde de taranması yararlıdır. Annenin IgG antikoru fetüs için koruyucu değildir ve CMV enfeksiyonu fetüste sekellere neden olabilir.

C-PEPTİT (İnsülin C-peptit, CPR, Connecting peptide, C-Peptit reaktivitesi)
Normal Değer: 0,15-1,30 pmol/ml
Kullanımı: C-peptit sadece pankreas b hücrelerinden salgılandığı için, özellikle eksojen insülin kullanan diabet hastalarında, endojen insülin salınımının değerlendirilmesinde kullanılır. İnsülinoma, oral hipoglisemik ilaçlar, böbrek yetmezliği tip II diabetes mellitus, glukoz alımı, vagal stimülasyon, tiro-toksikozis, Cushing sendromu, hipokalemi, gebelik ve akromegalide serum C-peptit düzeyi artarken, tip I diabetes mellitus, insülin tedavisi, tiazid diüretikler, alkol kullanımı ve pankreatektomi sonrasında C-peptit düzeyi düşer.
COMPLEMAN COMPONENT C1q

COMPLETE BLOOD COUNT

C-REAKTİF PROTEİN (Yüksek Sensitiviteli) (CRP)
Normal Değer: 0-3 mg/L
Kullanımı: Nonspesifik bir akut faz reaktanıdır. Enfeksiyon ve enflamasyonların değerlendirilmesinde kullanılır. Viral ve spiroketal enfeksiyonlarda artmadığından özellikle bakteriyel enfeksiyon tanısında değerlidir. Yüksekliği koroner kalp hastalığı riskinin erken bir göstergesi olduğundan, koroner kalp hastalığı için risk taraması amacıyla da kullanılır.

Kaynak: laboratuvar.com  • 6 MAYIS 1998 yılında  Cebeci de çalışma hayatına başlamış,  2006 yılında Kavaklıdere şubesini açarak  bugüne dek hızlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik tahlil hizmetleri sunma amacını sürdürmüştür. Temel prensibimiz kaliteden ve etik değerlerden ödün vermeden en iyi laboratuvar hizmetlerini vermektir

    Laboratuarımızda kaliteli hizmet; hastaya, yapılan işe ve alınan örneğe saygı ile başlar, sürekli eğitimle, kalite kontrol çalışmalarıyla devam eder, teknolojiyi takip ederek süreklilik kazanır.  
     
    Laboratuvarımız ekonomik fiyatları, tecrübeli uzman laboratuvar personeli, geniş laboratuar tahlil paneli, güleryüzlü hizmeti, zamanında sonuç verebilmesi hasta portföyumuzun artmasında en önemli nedenlerden biridir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres:
Tunalı Hilmi Caddesi Bestekar Sokak No:78/3-4 Kavaklıdere / Çankaya / ANKARA
HARİTA
2014 Bulgu Laboratuvar Tüm Hakları Saklıdır.
TEKNODEVA