BACTEC MİKOBAKTERİ KÜLTÜRÜ 
BACILLUS ANTHRACIS KÜLTÜRÜ (Şarbon kültürü)
Kllanımı: Kültüre edilen materyalde bacillus anthracis bakterisinin bulunup bulunmadığının tespitinde kullanılır.

BAKIR (Cu) 
Normal Değer:
0-3 ay 20-70 mg/dl 
4 ay-5 yaş 85-190 mg/dl 
6-15 yaş 80-160 mg/dl 
>15 yaş 80-155 mg/dl 
Kullanımı: Bakır metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Enfeksiyon, enflamasyon, gebelik, lösemi, bilier siroz, Hodgkin hastalığı, pellegra, pulmoner tüberküloz, anmei, talasemi minör ve majör, AMI, beyin enfarktüsü, romatoid artrit, hipotiroidizm, hipertiroidizm, kollajen doku hastalıkları, SLE ve bazı malignitelerde serum Cu düzeyi arrtarken, wilson hastalığı, gastrointestinal sistem hastalıkları, kistik fibrozis, nefrotik sendrom, yanıklar, protein malnutrisyonu ve kronik iskemik kalp hastalıklarında serum Cu düzeyi düşer. Ayrıca östrojen, oral kontraseptif ve antiepileptik kullanımı ve gebelikte, karaciğerde seruloplazmin sentezinin artışına bağlı olarak serum Cu seviyesi de artar.

BAKIR (Eritrosit İçi) 
Normal Değer: 90-150 mg/dl
Kullanımı: Pulmoner tüberkülozda eritrosit içi Cu düzeyinin artması karakteristiktir. Ayrıca kurşun zehirlenmesinde eritrosit içi Cu düzeyi artarken, protein malnutrisyonunda azalır. 
BAKIR (İdrar) 
Normal Değer: 
Spot idrar : 2-80 mg/L
24 saatlik idrar: 3-35 mg/gün
Kullanımı: Wilson hastalığında tedavi takibinde kullanılır. İdrarda bakır düzeyinin ölçümünde 24 saatlik idrar tercih edilir. Wilson hastalığının yanısıra kronik aktif hepatit, bilier siroz, romatoid artrit ve proteinüri varlığında idrarla atılan bakır miktarı yüksektir. 

BAKIR OKSİDAZ

BAKTERİYOLOJİK BESİN ANALİZİ 
Kullanımı: Besinlerde hastalık veya zehirlenme etkeni olabilecek bakterilerin aranması

BAKTERİYOLOJİK SU ANALİZİ
Kullanımı: Su örneğinde hijyenik indikatör bakterilerin aranması

BALGAM KÜLTÜRÜ 
Kullanımı : Verilen balgam örneğinde patojen aerobik bakterilerin belirlenmesi

BENCE-JONES PROTEİNİ

BETA-2 TRANSFERRİN
Kullanımı: Burun veya kulaktan gelen akıntının beyin omurilik sıvısı ihtiva edip etmediğinin araştırılması amacıyla kullanılır.

BETA-2 MİKROGLOBULİN (b2M; Timotaksin) 
Normal Değer: 0,60-3,80 mg/L
Kullanımı:İnflamasyon, otoimmün hastalıklar, lenfoid maligniteler (ör. Multiple myeloma) ve viral enfeksiyonlarda da serum b2M düzeyi artabilir. Özellikle multiple myelomada prognostik öneme sahiptir. 4 mg/L’nin üzerindeki değerler kötü prognozu gösterir. Ayrıca tübüler fonksiyon bozukluğu olan hastalarda serum b2M seviyesi düşükken, idrar b2M seviyesi yüksektir.

BETA-2 MİKROGLOBULİN (İdrar)
Normal Değer: 0,02-0,25 mg/L
Kullanımı: Böbreklerin tübüler fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

BETA-HCG (Kantitatif) (b-hCG; Gebelik testi) 
Normal Değer: <0,75 ng/ml
Kullanımı:Gebeliğin teşhisi, ektopik gebelik şüphesinin değerlendirilmesi ve in vitro fertilizasyon hastalarının takibinde kullanılır. Ayrıca mol hidatiform, koryo karsinom, testis tümörü ve overin germ hücreli tümörlerinin değerlendirilmesi ve takibinde de kullanılır.

BETA-HCG (İdrar) (b-hCG; Gebelik testi (idrar)
Normal Değer: Negatif 
Kullanımı:Gebeliğin teşhisinde kullanılır.

BETA-KAROTEN (b-karoten; Karoten)
Normal Değer: 60-200 mg/dl
Kullanımı:Malabsorbsiyon sendromları ve hipervitaminoz A tanısında kullanılır. Karaciğer hastalıkları, diabetes mellitus, hipotiroidzm, diyetle fazla A vitamini alımı, hiperlipidemi gebelik, subakut tiroidit, miksödem, kronik nefrit ve nefrotik, sendromda serum b-karoten artarken, yüksek aterş, enteritler, kistik fibrozis ve ağır malabsorbsiyonda b-karoten düzeyi düşer.

BETA-TALASEMİ MUTASYON ANALİZİ (Akdeniz anemisi, Cooley anemisi (talasemi majör); Talasemi minör (taşıyıcılık) 
Kullanımı:Beta globin geni üzerinde meydana gelen ve beta talamesi oluşumuna neden olan mutasyonların tespitinde kullanılır.

BETA-TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİ TARAMASI (Hemoglobin elektroforezi; Hb elektroforezi) 
Normal Değeri:
HbA2 HbF HbS HbA 
0-7 gün < 4,0 69,0-85,0 < 1,5 15,0-30,0 
1 hf-1 ay < 4,0 60,0-82,0 < 1,5 20,0-40,0 
1-6 ay < 4,0 10,0-70,0 < 1,5 25,0-95,0 
6 ay-1 yaş < 4,0 0,5-7,0 < 1,5 87,0-98,0 
1-3 yaş < 4,0 0,0-2,0 < 1,5 94,0-99,0 
>3 yaş < 4,0 0,0-2,0 < 1,5 94,0-99,0 
Kullanımı: Talasemi ve diğer hemoglobin varyantlarının tespitinde kullanılır.

BETHESDA TİTRESİ

BEYAZ KÜRE SAYISI

BGP

BİKARBONAT (HCO3)
Normal Değer: 25-32 mEq/L
Kullanımı: Asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Kompanse respratuvar asidoz, metabolik alkaloz, morfin, barbiturat, kortikosteroidler ve bazı diüretik ve laksatiflerin kullanımı plazma HCO3 düzeyini artırırken, metabolik asidoz, kompanse respratuvar alkaloz, etilen alkol zehirlenmesi, metanol ve salisilat toksisitesinin geç evreleri, asetozolamid ve siklosporin kullanımı ise HCO3 düzeyini düşürür.

BİLİRUBİN (Direk) (Konjuge bilirubin) 
Normal Değer:
Kord kanı 0,00-0,20 mg/dl 
Prematüre 0,00-1,00 mg/dl 
0-7 gün 0,00-1,00 mg/dl 
>7 gün 0,10-0,50 mg/dl 
Kullanımı: Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. İntrahepatik ve ekstrahepatik safya yolları tıkanıklıkları, hepatoselüler hasar, kolestazis, Dubin-Johnson sendromu ve Rotor sendromunda serum direk bilirubin düzeyi artar.

BİLİRUBİN (Total) 
Normal Değer:
Kord kanı 0,40-2,00 mg/dl 
Prematüre 0,40-12,00 mg/dl 
0-7 gün 0,40-16,00 mg/dl 
7 gün-1 ay 0,40-10,00 mg/dl 
2-3 ay 0,40-2,00 mg/dl 
>3 ay 0,40-1,35 mg/dl 
Kullanımı: Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hepatoselüler hasarlar (inflamatuar, toksik, neoplastik), intrahepatik ve ekstrahepatik safra yolları tıkanıklıkları, hemolitik hastalıklar, neonatal fizyolojik sarılık, Crigler-Najar sendromu, Gilbert hastalığı, Dubin-Johnson sendromu, fruktoz intoleransı ve hipotiroidizmde serum direk bilirubin düzeyi artar.

BİRİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ (İkili Test)
Normal Değer: Hesaplanan riskin 1/250 ve üzerinde olması gebeliğin trizomi 21 açısından riskli olduğunu gösterir. 
Kullanımı: Trizomi 21 için gebeliğin erken döneminde (9 hafta-13 hafta 6 gün) yapılan prenatal tarama testidir. Maternal serumda ölçülen free b-hCG ve PAPP-A konsantrasyonları ile yüksek rezolüsyonlu USG kullanılarak ölçümü yapılan nuchal translucency (NT/ense saydamlığı) değeri, gebelik haftası, anne yaşı ve diğer bilgilerle kombine edilerek kantitatif risk değerlendirmesi yapılmaktadır. Bir tarama testi olduğu unutulmamalıdır. Normal sonuçlar bebeğin herhangi bir defekt taşımadığı anlamına gelmediği gibi, anormal test sonuçlarının da doğrulanması için genetik incelemelere ihtiyaç duyulur.

BOĞAZ KÜLTÜRÜ 
Kullanımı. A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının araştırılması

BOĞMACA KÜLTÜRÜ 
Kullanımı: Bordetella pertusis bakterisinin izolasyonu

BORRELİA BURGDORFERİ ANTİKORU (Lyme screen (total antikoru)
Kullanımı: Borrelia burgdorferi’nin neden olduğu Lyme hastalığının tanısında kullanılır. Hastalığın erken evresinde yalancı negatiflikler saptanabilir. Antikor sonucu negatif, fakat hastalığın başlangıç aşamasında olduğu düşünülüyorsa, 2-4 hafta sonra yeni kan örneğinde test tekrarlanmalıdır. Pozitif sonuçlar ise Western blot ile doğrulanmalıdır. Sifilis, HIV ve hipergamaglobulinemi antikor testinde yalancı pozitifliklere neden olabilir.

BOS KÜLTÜRÜ 
Kullanımı: Menenjit etkeninin izolasyonu ve identifikasyonu

BOS’DA OLİGOKLONAL BANT ARAŞTIRMASI

BOS’TA İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ

BRUCELLA AGLÜTİNASYON TESTİ

BRUCELLA ANTİHUMAN GLOBULİN 
Kullanımı: Kronik brucellozisde IgG tipi inkomplet (bloke edici) antikorları belirler.

BRUCELLA IgM 
Normal Değer: Negatif 
Kullanımı: Brucella IgM antikorlarının belirlenmesinde kullanılır.

BRUCELLA SLİDE TEST

BRUCELLA TARAMA (ROSE-BENGAL) (Brucella slide test)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Brucella (malta humması) hastalığının tanısında kullanılır.

BRUCELLA WRİGHT
Kullanımı: Brucella (malta humması) hastalığının tanısında kullanılır.

BURUN AKINTISI KÜLTÜRÜ 
Kullanımı: Burun akıntısında patojen aerobik bakterilerin izolasyonu

Kaynak: laboratuvar.com  • 6 MAYIS 1998 yılında  Cebeci de çalışma hayatına başlamış,  2006 yılında Kavaklıdere şubesini açarak  bugüne dek hızlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik tahlil hizmetleri sunma amacını sürdürmüştür. Temel prensibimiz kaliteden ve etik değerlerden ödün vermeden en iyi laboratuvar hizmetlerini vermektir

    Laboratuarımızda kaliteli hizmet; hastaya, yapılan işe ve alınan örneğe saygı ile başlar, sürekli eğitimle, kalite kontrol çalışmalarıyla devam eder, teknolojiyi takip ederek süreklilik kazanır.  
     
    Laboratuvarımız ekonomik fiyatları, tecrübeli uzman laboratuvar personeli, geniş laboratuar tahlil paneli, güleryüzlü hizmeti, zamanında sonuç verebilmesi hasta portföyumuzun artmasında en önemli nedenlerden biridir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres:
Tunalı Hilmi Caddesi Bestekar Sokak No:78/3-4 Kavaklıdere / Çankaya / ANKARA
HARİTA
2014 Bulgu Laboratuvar Tüm Hakları Saklıdır.
TEKNODEVA