Bulgu Sağlık Hizmetleri Hastaları Aydınlatma Metni

Bulgu Sağlık Hizmetleri Eğitim Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hastaları Aydınlatma Metni

Bulgu Sağlık Hizmetleri Eğitim Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Kurum”) tarafından kişisel verileri işlenen hasta ve hasta yakınlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve ilgili mevzuatı gereğince bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen veri sorumlusu sıfatı ile Tunalı Hilmi Caddesi Bestekar Sokak No:78/3-4 Kavaklıdere Çankaya Ankara adresinde mukim Kurum tarafından aşağıdaki açıklamalarla sınırlı olmak üzere kaydedilmekte, işlenmekte, saklanmakta, güncellenmekte ve üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebebi Nelerdir?

Aşağıda kategoriler halinde detaylıca açıklanan kişisel verileriniz Kurum tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun;

 • 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince hastanın açık rızası olması halinde,

 • 5. maddenin 2. fıkrasının a bendi gereğince kanunlarda kişisel veri toplanmasının açıkça öngörülmesi sebebiyle, (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatlar)

 • 5. maddenin 2. fıkrasının c bendi gereğince bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,

 • 5. maddenin 2. fıkrasının ç bendi gereğince veri sorumlusu sıfatına sahip Kurum’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,

 • 5. maddenin 2. fıkranın e bendi gereğince bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması halinde,

 • 5. maddenin 2. fıkranın f bendi gereğince hastaların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kurum’un meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde işlemektedir.

Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinde belirtilen “sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hükmüne dayanılarak biyometrik ve genetik veriler ile fiziksel yada ruhsal sağlık ile ilgili her türlü bilgi 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği gereğince yalnızca sır saklama yükümlülüğü altında bulunan laboratuvar personeli tarafından koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen önlemlerin alınması suretiyle işlenmektedir.Aşağıda kategoriler halinde kişisel verileriniz; hasta onam formu, test istem formu, Kurum’un web sitesi (http://www.bulgulab.com), CCTV Kamera sistemi, çağrı merkezi ve hasta tarafından ibraz edilen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte sözlü, yazılı ve elektronik ortam yoluyla toplanmaktadır.

Kurum tarafından toplanan veya hastalar tarafından aktarılan kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veriler aşağıda kategoriler halinde belirtilen amaçlar gözetilerek ölçülü olmak kaydıyla ve her türlü teknik ve idari koruma tedbirleri alınmak suretiyle işlenmektedir ve muhafaza edilmektedir.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri

Kimlik bilgileri kanunlarda kişisel veri toplanmasının açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kurum’un meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki gerekçelerine dayanarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Ad ve Soyadı

 • T.C. Kimlik Numarası/ Yabancı Kimlik Numarası

 • Cinsiyeti

 • Doğum Tarihi

 • Doğum Yeri

 • Medeni Hali

 • Meslek Bilgisi

 • İmzası

 • Gerekmesi Halinde Hastanın Aile Bilgileri

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

 • Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hizmet Operasyonu Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hasta Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Talep / Şikayetlerin Takibi

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri

İletişim bilgileri kanunlarda kişisel veri toplanmasının açıkça öngörülmesi ve sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki gerekçelerine dayanarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Elektronik Posta Adresi

 • İkametgah Adresi

 • Telefon Numarası

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

 • Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hizmet Operasyonu Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hasta Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Talep / Şikayetlerin Takibi

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Veri Kategorisi: Finans Bilgileri

Finans bilgileri kanunlarda kişisel veri toplanmasının açıkça öngörülmesi ve sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki gerekçelerine dayanarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Banka Hesap Bilgileri

 • Fatura Bilgileri

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Hizmet Satışı Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


Veri Kategorisi: Biyometrik Veriler, Genetik Veriler ve Sağlık Verileri

Biyometrik Veriler, Genetik Veriler ve Sağlık Verileri kanunlarda kişisel veri toplanmasının açıkça öngörülmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması hukuki gerekçelerine dayanarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Talep Edilen Test Kapsamında Toplanan Biyometrik Veriler, Genetik Veriler ve Fiziksel veya Ruhsal Sağlık Verileri

 • Korucuyu Hekimlik ve Tıbbi Teşhis Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Hizmet Operasyonu Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 8. maddesinde belirtildiği şekilde hastanın açık rızası olması halinde veyahut da 5. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde iş ortaklarına (özel sigorta şirketleri, banka, mali müşavir, hukuk birimi vb.) ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü vs.) açık rıza olmaksızın aktarılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel veriler (Biyometrik Veriler, Genetik Veriler ve Sağlık Verileri) ise yine 8. maddede belirtildiği şekilde yeterli önlemlerin alınması koşuluyla kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla yalnızca sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Bunlar haricinde hiçbir koşulda Kurum tarafından kişisel verileriniz herhangi bir amaç ile üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmaz. Ancak test sonucunuzu öğrenmek, raporlarınızı temin etmek veya iletişim kurmak amacıyla sunucuları yurt dışında bulunan Whatsapp ya da E-Posta adresinin kullanılmasını talep etmeniz ve açık rızanız bulunması halinde verileriniz yurt dışına aktarılabilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi ve veri aktarımı yapılması halinde üçüncü kişilerin verinin korunması için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri aldığı konusunda güvence vermesi Kurum tarafından talep edilmektedir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Saklanacaktır?

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 7. Maddesinde belirtildiği şekilde işleme gerektiren sebeplerin ortadan kalkana kadar ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veri kategorilerine özgü saklama sürelerini belirlediğimiz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde belirlenen kriterlere uygun olarak verileri saklanmakta ve işlenmektedir. Belirtilen sürelerin sona ermesi halinde kişisel veriler silinmekte, anonim hale getirilmekte veya da imha edilmektedir.

Aydınlatma Metninde Gerçekleşecek Değişiklikler

Bu aydınlatma metni zaman zaman Kurum tarafından güncellenebilir. Aydınlatma metninde önemli bir değişiklik yapılması halinde hastalara e-posta veya diğer yollarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Hasta Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Kurum’a daha önce bildirilen ve Kurum sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvuruda;

a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur.

Başvurunuzu bulgu.lab@gmail.com mail adresi üzerinde Kurum’a iletebilirsiniz. Ayrıca https://www.bulgulab.com adresinde yer alan formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını Tunalı Hilmi Caddesi Bestekar Sokak No:78/3-4 Kavaklıdere Çankaya Ankara adresine yukarıdaki başvuru koşullarını yerine getirmeye yarayan bilgi ve belgeler ile birlikte iletmeniz halinde talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır. Ayrıca ilgili taleplerin değerlendirilmesi aşamasında gerek görülmesi halinde hastalardan başvurusuna istinaden ek bilgi talep edilebilir. Başvuru cevabının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.
 • 6 MAYIS 1998 yılında  Cebeci de çalışma hayatına başlamış,  2006 yılında Kavaklıdere şubesini açarak  bugüne dek hızlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik tahlil hizmetleri sunma amacını sürdürmüştür. Temel prensibimiz kaliteden ve etik değerlerden ödün vermeden en iyi laboratuvar hizmetlerini vermektir

  Laboratuarımızda kaliteli hizmet; hastaya, yapılan işe ve alınan örneğe saygı ile başlar, sürekli eğitimle, kalite kontrol çalışmalarıyla devam eder, teknolojiyi takip ederek süreklilik kazanır.  
   
  Laboratuvarımız ekonomik fiyatları, tecrübeli uzman laboratuvar personeli, geniş laboratuar tahlil paneli, güleryüzlü hizmeti, zamanında sonuç verebilmesi hasta portföyumuzun artmasında en önemli nedenlerden biridir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres:
Tunalı Hilmi Caddesi Bestekar Sokak No:78/3-4 Kavaklıdere / Çankaya / ANKARA
HARİTA
2014 Bulgu Laboratuvar Tüm Hakları Saklıdır.
TEKNODEVA